Language of document :

Žaloba podaná 25. februára 2008 - Buendía Sierra/Komisia

(vec F-26/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José Luis Buendía Sierra (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zo 17. apríla 2007 v rozsahu, v akom priznáva žalobcovi jediný dodatočný prioritný bod v rámci povyšovania za rok 2003, celkovo dva prioritné body a celkový počet 21 bodov a implicitne zamieta jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2003, a uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 17. apríla 2007 v rozsahu, v akom priznáva žalobcovi jediný dodatočný prioritný bod v rámci povyšovania za rok 2003, celkovo dva prioritné body a celkový počet 21 bodov a implicitne zamieta jeho povýšenie v rámci povyšovania za rok 2003,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť náhradu škody vo výške 5 000 eur,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________