Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 november 2008 - Di Bucci / Commissie

(Zaak F-23/08)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 116 van 9.5.2008, blz. 33.