Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj (Румъния), постъпило на 24 юни 2021 г. — TJ/Inspectoratul General pentru Imigrări

(Дело C-392/21)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Cluj

Страни в главното производство

Жалбоподател: TJ

Ответник: Inspectoratul General pentru Imigrări

Преюдициални въпроси

Трябва ли изразът „специално коригиращо средство“, посочен в член 9 от Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. година относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване1 , да се тълкува в смисъл, че не може да обхваща диоптричните очила?

Следва ли под израза „специално коригиращо средство“, посочен в член 9 от Директива 90/270/ЕИО на Съвета, да се разбира единствено средство, което се използва само на работното място/при изпълнение на работните задължения?

Обхваща ли задължението за предоставяне на специално коригиращо средство, предвидено в член 9 от Директива 90/270/ЕИО на Съвета, само закупуване на средството от работодателя, или може да се тълкува разширително, тоест да включва и хипотезата, при която работодателят поема необходимите разходи, направени от работника, за да се снабди със средството?

Съвместимо ли е с член 9 от Директива 90/270/ЕИО на Съвета покриването на тези разходи от работодателя под формата на общо увеличение на заплатата, изплащано постоянно под формата на „увеличение във връзка с тежки условия на труд“?

____________

1     ОВ L 156, 1990 г., стр.14; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 2, стр. 130.