Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Ireland (Irlanti) on esittänyt 25.7.2014 – Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner

(Asia C-362/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Ireland

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Maximillian Schrems

Vastaaja: Data Protection Commissioner

Ennakkoratkaisukysymykset

Ratkaistaessa kantelua, joka on tehty riippumattomalle viranomaiselle, jolle on annettu lainsäädännössä tehtäväksi soveltaa ja panna täytäntöön tietosuojalainsäädäntöä, ja jonka mukaan henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan (tässä Amerikan yhdysvaltoihin), jonka lainsäädännössä ja käytännössä ei väitetysti suojella riittävästi rekisteröityä, sitooko 26.7.2000 tehtyyn komission päätökseen (2000/520/EY)1 sisältyvä yhteisön päinvastainen toteamus ehdoitta viranomaista direktiivin 95/46/EY2 25 artiklan 6 kohdan säännöksistä huolimatta, kun otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan3 (EYVL 2000, C 364, s. 1) 7, 8 ja 47 artikla?

Vai voiko viranomainen tutkia ja/tai onko viranomaisen tutkittava asiaa itse kyseisen komission päätöksen julkaisemisen jälkeen tapahtuneen tosiasiallisen kehityksen valossa?

____________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti yksityisyyden suojaa koskevien safe harbor -periaatteiden antaman suojan riittävyydestä ja niihin liittyvistä Yhdysvaltojen kauppaministeriön julkaisemista tavallisimmista kysymyksistä 26.7.2000 tehty komission päätös (annettu tiedoksi numerolla C(2000) 2441) (EYVL L 215, s. 7).

2 Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31).

3 Euroopan unionin perusoikeuskirja (EYVL C 364, s. 1).