Language of document :

Hispaania Kuningriigi 1. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 23. septembri 2020. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-515/13 RENV ja T-719/13 RENV: Hispaania Kuningriik jt vs. Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-649/20 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Hispaania Kuningriik (esindajad: S. Centeno Huerta ja S. Jiménez García)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 23. septembri 2020. aasta otsus Hispaania Kuningriik jt vs. komisjon (liidetud kohtuasjad T-515/13 RENV ja T-719/13 RENV, EU:T:2020:434);

tühistada komisjoni 17. juuli 2013. aasta otsus 2014/200/EL riigiabi SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) kohta, mida andis Hispaania – teatavate kapitalirendilepingute suhtes kohaldatav maksukord (Hispaania maksu tasaarvelduse süsteem)1 ;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus on rikkunud põhiõiguste harta artiklit 47 koostoimes ELTL artikliga 256, kuna puudub põhjendus seoses ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses valikulisuse analüüsiga ja tagasinõudmise põhimõtetega.

Üldkohus on ELTL artikli 107 lõike 1 tõlgendamisel seoses meetme valikulisusega õigusnormi rikkunud.

Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta tõlgendas ja kohaldas õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtteid seoses ELTL artikli 108 tähenduses abi kontrolliga, nii oma analüüsi meetodi kui ka sellega, et ta võttis mõlemalt põhimõttelt nende sisu.

Üldkohus on tagasinõudmisele kohaldatavate põhimõtete tõlgendamisel ja kohaldamisel õigusnormi rikkunud.

____________

1 ELT 2014, L 144, lk 1.