Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 2. prosince 2020 Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 23. září 2020 ve věci T-174/19, Guillaume Vincenti v. EUIPO

(Věc C-653/20 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: A. Lukošiūtė a K. Tóth, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Další účastník řízení: Guillaume Vincenti

Návrhová žádání účastníka podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2020 ve věci T-174/19, Guillaume Vincenti v. EUIPO;

určil, že navrhovateli se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů řízení spojených s řízením v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek je založen na dvou důvodech kasačního opravného prostředku:

Tribunál zaprvé nezohlednil čl. 41 odst. 2 písm. a) Listiny základních práva Evropské unie tím, že rozhodl, že úředník musí být vyslechnut před přijetím rozhodnutí o jeho nepovýšení.

Tribunál v tomto ohledu nezohlednil, že neexistuje subjektivní právo na povýšení a nepovýšení nepředstavuje zásah do práv.

Krom toho Tribunál rovněž nezohlednil, že nepovýšení není srovnatelné s právním aktem, který nepříznivě zasahuje do právního postavení navrhovatele.

Zadruhé Tribunál konstatoval, že nelze vyloučit, že rozhodnutí by rozumně mohlo dospět k jinému závěru, pokud by EUIPO úředníka nejprve vyslechnul. V tomto ohledu se jedná o nedostatečné odůvodnění, jelikož Tribunál nepřezkoumal argumenty navrhovatele.

____________