Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 17. novembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – GE Aircraft Engine Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Custom

(Lieta C-607/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītāja: GE Aircraft Engine Services Ltd

Atbildētājs: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Custom

Prejudiciālie jautājumi

Vai nodokļu maksātāja darbība, piešķirot darbiniekiem trešo personu – mazumtirgotāju – kuponus darbinieku ar augstu veiktspēju atzīšanas programmas ietvaros, ir uzskatāma par pakalpojumu sniegšanu “savām vai sava personāla privātajām vajadzībām, vai, plašākā nozīmē, citiem mērķiem nekā savas saimnieciskās darbības vajadzībām” PVN direktīvas 1 26. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē?

Vai atbildi uz pirmo jautājumu ietekmē tas, ka [nodokļa maksātāja izpratnē] mazumtirdzniecības kuponi personālam tika izsniegti šī nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības mērķim?

Vai atbildi uz pirmo jautājumu ietekmē tas, ka personāla locekļiem izsniegtie mazumtirdzniecības kuponi ir paredzēti viņu pašu lietošanai un var tikt izmantoti personāla locekļu privātajām vajadzībām?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L. 347, 1. lpp.).