Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 16 ноември 2020 г. — ROI Land Investments Ltd./FD

(Дело C-604/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesarbeitsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: ROI Land Investments Ltd.

Ответник: FD

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 6, параграф 1 във връзка с член 21, параграф 2, и с член 21, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела („Регламент „Брюксел Ia“)1 да се тълкува в смисъл, че работник или служител може да предяви иск срещу юридическо лице, което не е негов работодател и няма местоживеене в държава членка по смисъла на член 63, параграф 1 от Регламент „Брюксел Ia“, което обаче въз основа на договор за гарантиране на изпълнението на финансови задължения отговаря пряко пред работника или служителя за претенции, произтичащи от индивидуален трудов договор с трето лице, в съдилищата по мястото, където или откъдето работникът или служителят обичайно полага трудовата си дейност по трудовото правоотношение с третото лице, или в съдилищата по мястото, където последно е осъществявал такава дейност, при положение че без договора за гарантиране изпълнението на финансови задължения трудовият договор с третото лице нямаше да бъде сключен?

Трябва ли член 6 от Регламент „Брюксел Ia“ да се тълкува в смисъл, че резервата по член 21, параграф 2 от Регламент „Брюксел Ia“ изключва прилагането на съществуващо съгласно националното право на държавата членка правило за компетентност, което дава възможност на работника или служителя да предяви иск срещу юридическо лице, което при обстоятелства като описаните в първия въпрос отговаря пряко пред работника или служителя за претенции, произтичащи от индивидуален трудов договор с трето лице и като „правоприемник“ на работодателя може да бъде съден от съда по обичайното място на работа, ако такава компетентност не може да бъде учредена на основание на член 21, параграф 2 във връзка с член 21, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент „Брюксел Ia“?

При отрицателен отговор на първия въпрос и утвърдителен отговор на втория въпрос:

a)    Трябва ли член 17, параграф 1 от Регламент „Брюксел Ia“ да се тълкува в смисъл, че понятието „професия“ обхваща дейността като наето лице по трудово правоотношение?

б)    При утвърдителен отговор трябва ли член 17, параграф 1 от Регламент „Брюксел Ia“ да се тълкува смисъл, че договор за гарантиране на изпълнението на финансови задължения, въз основа на който юридическо лице отговаря пряко за претенции на работник или служител, произтичащи от индивидуален трудов договор с трето лице, представлява договор, който е сключен от работника или служителя за цел, която може да се приеме, че е в рамките на неговата професия?

Ако в отговор на горните въпроси запитващата юрисдикция има международна компетентност за разрешаване на спора:

a)    Трябва ли член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения („Рим I“)2 да се тълкува в смисъл, че понятието „професия“ обхваща дейността като наето лице по трудово правоотношение?

б)    При утвърдителен отговор трябва ли член 6, параграф 1 от Регламент „Рим I“ да се тълкува в смисъл, че договор за гарантиране на изпълнението на финансови задължения, въз основа на който юридическо лице отговаря пряко за претенции на работник или служител, произтичащи от индивидуален трудов договор с трето лице, представлява договор, който е сключен от работника или служителя за цел, която може да се приеме, че е в рамките на неговата професия?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.

2     ОВ L 177, 2008 г., стр. 6.