Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 november 2013 — Marcuccio/Commissie

(Zaak F-94/12)

(Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax – Handtekening van advocaat die verschilt van handtekening op originele, per post verzonden verzoekschrift – Termijnoverschrijding – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om hem een vergoeding van 20 000 EUR toe te kennen voor de schade die hij zou hebben geleden als gevolg van de schending van het medisch geheim

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten.