Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-94/12)

(Służba publiczna – Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania – Pismo wszczynające postepowanie złożone za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na oryginale pisma przesłanego pocztą – Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie wniosku skarżącego o przyznanie mu zadośćuczynienia w wysokości 20 000 EUR z tytułu rzekomo doznanej przez niego krzywdy w związku ze złamaniem tajemnicy lekarskiej.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania.