Language of document : ECLI:EU:F:2013:5

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2013 m. sausio 28 d.

Byla F‑92/12

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalis – Faksu per nustatytą terminą pateiktas ieškinys, pasirašytas naudojant advokato parašą perteikiantį anspaudą ar kitą perteikimo būdą – Pavėluotas ieškinio pateikimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo, be kita ko, panaikinti Komisijos sprendimą atlikti atskaitymus iš jo invalidumo pašalpos už 2011 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. ir grąžinti atskaitytas sumas su palūkanomis. Prieš atsiunčiant ieškinį paštu, 2012 m. rugsėjo 5 d. faksu buvo atsiųstas dokumentas ir nurodyta, kad tai šio ieškinio kopija.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Advokato parašas ranka – Esminė griežtai taikoma norma – Faksu pareikštas ieškinys – Advokato pasirašymas naudojant parašą perteikiantį anspaudą ar kitą perteikimo būdą – Fakso gavimo data, į kurią negalima atsižvelgti siekiant įvertinti termino pareikšti ieškinį laikymąsi – Tinkamai pasirašyto ieškinio pareiškimas pasibaigus terminui – Ieškinio akivaizdus nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalis)

Reikalavimo pasirašyti ranka, kaip jis suprantamas pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, tikslas, siekiant teisinio saugumo, – užtikrinti ieškinio autentiškumą ir išvengti pavojaus, kad jis iš tiesų galėtų būti parengtas tam neįgalioto asmens. Todėl šį reikalavimą reikia laikyti esminiu formos reikalavimu, kurio reikia griežtai laikytis, t. y. jo nesilaikymas lemia ieškinio nepriimtinumą. Šiuo klausimu vien netiesioginis mechaninis „pasirašymas“ patvirtinant ieškinio pareiškimą ieškovo įgalioto advokato parašą perteikiančiu antspaudu neleidžia nustatyti, jog būtent pats advokatas pasirašė nagrinėjamą procesinį dokumentą.

Todėl faksu pateiktame ieškinyje, pasirašytame naudojant advokato parašą perteikiantį anspaudą ar kitą perteikimo būdą, nėra ieškovo advokato parašo originalo, priešingai tam, kas numatyta Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, ir todėl šis ieškinys turi būti pripažintas nepriimtinu.

Darytina išvada, kad į šio faksu atsiųsto dokumento gavimo datą negalima atsižvelgti siekiant įvertinti, ar buvo laikytasi ieškinio pareiškimo termino, numatyto Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalyje, ir kad vienintelis ieškinys, į kurį galima atsižvelgti šiuo klausimu, yra tas, kuri gavo Tarnautojų teismo kanceliarija ir kuriame yra ieškovo advokato parašas ranka.

Kai kanceliarija gauna šį ieškinį pasibaigus ieškinio pareiškimo terminui, jis turi būti laikomas pavėluotu ir dėl to turi būti nepriimtas.

(žr. 25, 26, 29 ir 30 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. gegužės 23 d. Sprendimo Parlamentas prieš Eistrup, T‑223/06 P, 51 ir 52 punktai.