Language of document : ECLI:EU:F:2013:178

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

7. listopadu 2013

Věc F‑94/12

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis advokáta, který se liší od podpisu uvedeného na prvopisu žaloby zaslaném poštou – Opožděnost žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio domáhá zejména zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 23. dubna 2012, kterým se zamítá jeho stížnost ze dne 2. prosince 2011 a rozhodnutí ze dne 9. září 2011 o zamítnutí jeho žádosti podané dne 30. května 2011, jakož i platby odškodnění ve výši 20 000 eur jako náhrady újmy vzniklé porušením lékařského tajemství v rámci činnosti výboru pro otázky invalidity, který rozhodl dne 27. května 2005 v řízení o jeho invaliditě. Před doručením prvopisu žaloby poštou byl kanceláři Soudu dne 10. září 2012 zaslán faxem dokument označený za kopii prvopisu žaloby doručeného poštou.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Vlastnoruční podpis advokáta – Striktně použitelná podstatná náležitost – Neexistence – Nepřípustnost

(Statut Soudního dvora, čl. 19 třetí pododstavec a čl. 21 první pododstavec a příloha I, čl. 7 odst. 1; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 34 odst. 1)

2.      Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis advokáta lišící se od podpisu, který je uveden na prvopisu žaloby zaslaném poštou – Důsledek – Nezohlednění data doručení faxu při posouzení dodržení lhůty pro podání žaloby

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 34; služební řád, čl. 91 odst. 3)

1.      Z článku 19 třetího pododstavce a čl. 21 prvního pododstavce statutu Soudního dvora vyplývá, že každý žalobce musí být zastoupen k tomu oprávněnou osobou a že tedy k unijním soudům může být platně podána pouze žaloba podepsaná touto osobou. Podle čl. 7 odst. 1 přílohy I téhož statutu Soudního dvora platí tato ustanovení rovněž pro řízení před Soudem pro veřejnou službu. Statut Soudního dvora ani jednací řád tohoto Soudu přitom nestanoví u této povinnosti žádnou odchylku či výjimku.

Požadavek vlastnoručního podpisu zástupce žalobce totiž zajišťuje, za účelem právní jistoty, pravost žaloby a vylučuje riziko, že žaloba není dílem k tomu oprávněného advokáta nebo právního zástupce. Posledně uvedený tak coby osoba napomáhající výkonu spravedlnosti plní zásadní úlohu, kterou mu svěřuje statut Soudního dvora a jednací řád Soudu pro veřejnou službu, když výkonem svého povolání umožňuje přístup žalobce k uvedenému Soudu. Tento požadavek tedy musí být považován za podstatnou formální náležitost a musí být uplatňován striktně, přičemž jeho nedodržení způsobí nepřípustnost žaloby.

(viz body 20 a 21)

Odkazy:

Soudní dvůr: 5. prosince 1996, Lopes v. Soudní dvůr, C‑174/96 P, bod 8 a citovaná judikatura

Soud prvního stupně: 23. května 2007, Parlament v. Eistrup, T‑223/06 P, body 50 až 52

2.      V rámci sporů v oblasti veřejné služby Unie, pro účely podání prvopisu jakéhokoliv procesního aktu ve stanovených lhůtách, neumožňuje článek 34 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu zástupci dotčeného účastníka řízení uvést dva odlišné vlastnoruční podpisy, třebaže pravé, jeden na dokument zaslaný kanceláři uvedeného Soudu faxem a druhý na prvopis, který je zaslán poštou nebo doručen uvedené kanceláři osobně.

Za těchto podmínek platí, že není-li prvopis aktu, který je fyzicky doručen soudní kanceláři do deseti dnů po zaslání jeho kopie Soudu pro veřejnou službu faxem, patrně opatřen stejným podpisem, jako je podpis uvedený na dokumentu zaslaném faxem, je třeba konstatovat, že kanceláři uvedeného Soudu byla doručena dvě odlišná podání, každé z nich opatřené vlastním podpisem, i když byly oba připojeny toutéž osobou. Vzhledem k tomu, že zaslání dokumentu faxem nesplňuje podmínky právní jistoty stanovené článkem 34 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, nelze datum doručení dokumentu zaslaného faxem zohlednit pro účely dodržení lhůty pro podání žaloby.

Lhůtu pro podání žaloby kromě toho stanoví čl. 91 odst. 3 služebního řádu, od kterého se jednací řád Soudu pro veřejnou službu nemůže odchýlit. Je tedy třeba, aby prvopis žaloby byl vyhotoven nejpozději do skončení této lhůty. Z tohoto hlediska není zaslání faxu pouze způsobem doručení, nýbrž umožňuje rovněž prokázat, že prvopis žaloby došlé kanceláři tohoto Soudu po lhůtě byl vyhotoven již ve lhůtě pro podání žaloby.

(viz body 23 až 25)

Odkazy:

Soudní dvůr: 22. září 2011, Bell & Ross BV v. OHIM, C‑426/10 P, body 37 až 43

Soud pro veřejnou službu: 21. února 2013, Marcuccio v. Komise, F‑113/11, bod 22