Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. decembrī iesniedza Okresný súd Bratislava I (Slovākija) – kriminālprocess pret AM

(Lieta C-710/20)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Okresný súd Bratislava I

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

Krajská prokuratúra v Bratislave, AM

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, kā arī ar tiesībām netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par to pašu noziedzīgo nodarījumu, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. pantā, ir saderīga tāda valsts tiesību norma, ar kuru bez valsts tiesas nolēmuma tieši tiek atcelts valsts tiesas nolēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, kuram saskaņā ar valsts tiesībām piemīt galīga attaisnojoša nolēmuma raksturs un pamatojoties uz kuru kriminālprocess ir ticis galīgi izbeigts pēc amnestijas piešķiršanas atbilstoši valsts likumam? Ja uz šo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši: vai tāda valsts tiesību norma ir saistoša valsts tiesai?

Vai ar lojalitātes principu Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punkta izpratnē, Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta izpratnē, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta izpratnē, ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, kā arī ar tiesībām netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par to pašu noziedzīgo nodarījumu, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantā, ir saderīga tāda valsts tiesību norma, ar kuru tiek ierobežota konstitucionālās tiesas kontrole pār Národná rada Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas parlaments) rezolūciju, ar kuru ir atcelta amnestija vai individuāla apžēlošana un kas pieņemta, piemērojot Slovākijas Republikas Konstitūcijas 86. panta i) punktu, vienīgi pamatojoties uz atbilstības konstitūcijai novērtējumu, neņemot vērā Eiropas Savienības pieņemtos saistošos aktus un it īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, Līgumu par Eiropas Savienības darbību, kā arī Līgumu par Eiropas Savienību? Ja uz šo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši: vai tāds konstitucionālās tiesas nolēmums ir saistošs valsts tiesai?

____________