Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 28. decembrī Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2020. gada 15. oktobra spriedumu lietā T-307/18 Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Komisija

(Lieta C-718/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (pārstāvji: K. Adamantopoulos, dikigoros, un P. Billiet, advocaat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt pārsūdzēto spriedumu;

apmierināt apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirzītos prasījumus Vispārējā tiesā un atcelt Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/330 1 , ciktāl tā attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju, atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas statūtu 61. pantam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus, kas radušies saistībā ar šo apelācijas sūdzību, kā arī tiesvedībā Vispārējā tiesā lietā T-307/18.

Pakārtoti, apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz Tiesu:

nodot lietu Vispārējai tiesai lemšanai par jebkuru no apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirzītajiem pamatiem atkarībā no tiesvedības stadijas un

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, secinādama, ka šajā lietā Komisija esot savlaicīgi piedāvājusi apelācijas sūdzības iesniedzējai iepazīties ar visiem būtiskiem faktiem un apsvērumiem. Ja Komisija būtu izpildījusi savus pienākumu atbilstoši Regulas (ES) 2016/1036 2 (“Pamatregula”) 20. panta 2. un 4. punktam, apelācijas sūdzības iesniedzēja būtu sniegusi Komisijai būtiskus komentārus, un konstatējums par dempingu būtu bijis apelācijas sūdzības iesniedzējai labvēlīgs. Vispārējā tiesa esot arī sagrozījusi faktus, atzīdama, ka stiprināšanai un urbšanai izmantojamo SSSPT (nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes) kategorija tika noteikta, atsaucoties uz Indijas ražotāju sniegtajiem izstrādājumu kontroles numuriem.

Atbilstoši otrajam pamatam – pārsūdzētajā spriedumā esot pieļauta tiesību kļūda, uzskatot, ka saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punktu pieņemto Savienības aktu tiesiskums nevar tikt pārskatīts, ņemot vērā Protokolu par Ķīnas Tautas Republikas pievienošanos PTO. Pakārtoti – pārsūdzētajā spiedumā esot pieļauta tiesību kļūda, neatzīstot, ka Pamatregulas 2. panta 7. punkts ir uzskatāms par šīs regulas 2. panta 1. –6. punkta izņēmumu un tas ir īpaši piemērojams tikai Ķīnas importam ES atbilstoši Protokola par Ķīnas Tautas Republikas pievienošanos PTO 15. panta 1. punkta d) apakšpunktam un tik ilgi, kamēr šīs normas ir spēkā. Saskaņā gan ar ES tiesībām, gan PTO tiesībām Komisija esot kļūdījusies, izmantodama Indiju kā analogo valsti apelācijas sūdzības iesniedzējas lietā. Ar šo metodi Komisija esot konstatējusi ļoti augstu dempinga starpību attiecībā uz apelācijas sūdzības iesniedzēju, lai gan tādas nebūtu vispār, ja Komisija būtu piemērojusi Pamatregulas 2. panta 1.–6. punkta noteikumus. Turklāt Vispārējā tiesa vispār neesot pievērsusies problēmai par Indijas ražotāja neprecīzo informāciju, kuru tas sniedzis Komisijai, kā izriet no pārsūdzētā sprieduma 154. punkta un attiecīgi no turpmākajiem punktiem, lai gan tiesa ir pareizi izklāstījusi šo apelācijas sūdzības iesniedzējas argumentu pārsūdzētā sprieduma 150. punktā.

No trešā pamata izriet – Vispārējās tiesas konstatējumos esot pieļautas kļūdas, piemērojot Pamatregulas 2. panta 10. un 11. punktu, kuros Savienības iestādēm ir noteikts pienākums attiecībā pret apelācijas sūdzības iesniedzēju nodrošināt normālās vērtības un apelācijas sūdzības iesniedzējas eksporta cenas taisnīgu salīdzinājumu.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējās tiesas konstatējumos esot pieļautas tiesību kļūdas un tajos esot sagrozīti fakti. Metodoloģija, kuru Komisija ir piemērojusi, noteikdama apelācijas sūdzības iesniedzējas “C” tipa SSSPT piemērojamos koeficientus, kā arī “stiprināšanai un urbšanai” izmantojamo apelācijas sūdzības iesniedzējas SSSPT normālo vērtību esot kļūdaina un neesot nodrošinājusi taisnīgu normālo vērtību apelācijas sūdzības iesniedzējai atbilstoši Pamatregulas 2. pantam, kā rezultātā attiecībā pret apelācijas sūdzības iesniedzēju dempinga starpība esot tikusi būtiski pārspīlēta. Ar šiem Vispārējās tiesas konstatējumiem esot pilnīgi ignorēta PTO Apelācijas institūcijas judikatūra EC Fasteners lietā.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, konstatējumā par apelācijas sūdzības iesniedzējas SSSPT cenu samazinājuma ietekmi Savienībā ietverot apelācijas sūdzības iesniedzējas SSSPT cenas, kas tikušas izmantotas muitas režīmā “ievešana pārstrādei”.

____________

1 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/330 (2018. gada 5. marts), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nerūsējošā tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam (OV 2018, L 63, 15. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV 2016, L 176, 21. lpp.).