Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 października 2020 r. w sprawie T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals / Komisja, wniesione w dniu 28 grudnia 2020 r. przez Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd

(Sprawa C-718/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (przedstawiciele: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

–    uchylenie zaskarżonego wyroku w całości;

uwzględnienie żądań wysuniętych przez wnoszącą odwołanie w jej skardze do Sądu oraz stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/3301 w zakresie, w jakim dotyczy ono wnoszącej odwołanie, zgodnie z art. 61 statutu Trybunału Sprawiedliwości;

obciążenie strony przeciwnej poniesionymi przez wnoszącą odwołanie kosztami postępowania odwoławczego oraz kosztami postępowania przed Sądem w sprawie T-307/18.

Tytułem żądania ewentualnego wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o:

przekazanie sprawy Sądowi w celu wydania przez niego orzeczenia w przedmiocie któregokolwiek z zarzutów wnoszącej odwołanie, jeśli uzasadnia to stan postępowania; oraz

postanowienie, iż rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z zarzutem pierwszym Sąd naruszył prawo poprzez stwierdzenie, że Komisja ujawniła wnoszącej odwołanie w niniejszej sprawie wszystkie najważniejsze ustalenia i fakty w odpowiednim czasie. Gdyby Komisja wywiązała się ze swych obowiązków ciążących na niej na podstawie art. 20 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/10362 (zwanego dalej „rozporządzeniem podstawowym”), wnosząca odwołanie przedstawiłaby Komisji użyteczne uwagi, a wynikające z nich ustalenia w przedmiocie dumpingu byłyby dla wnoszącej odwołanie korzystne. Sąd przeinaczył również okoliczności faktyczne poprzez stwierdzenie, że wartość normalna dla kategorii okładzinowych i wiertniczych SSSPT (przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej) wnoszącej odwołanie została ustalona poprzez odniesienie do numerów kontrolnych produktu zgłoszonych przez producenta indyjskiego.

Zgodnie z zarzutem drugim Sąd naruszył w zaskarżonym wyroku prawo poprzez stwierdzenie, że zgodność z prawem przyjętych na podstawie art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego aktów Unii nie może być przedmiotem kontroli w świetle protokołu o przystąpieniu Chińskiej Republiki Ludowej do WTO. Tytułem zarzutu ewentualnego wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd naruszył w zaskarżonym wyroku prawo poprzez brak uznania, że art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego stanowi wyjątek od art. 2 ust. 1–6 tego rozporządzenia, który może być stosowany w szczególności do przywozu z Chin do Unii wyłącznie na podstawie postanowień art. 15 akapit pierwszy lit. d) protokołu o przystąpieniu Chin do WTO i tak długo, jak postanowienia te pozostają w mocy. Wykorzystanie przez Komisję Indii jako państwa analogicznego w przypadku wnoszącej odwołanie było błędne zarówno na gruncie prawa Unii, jak i prawa WTO. Podejście to doprowadziło do ustalenia przez Komisję bardzo wysokiego marginesu dumpingu w odniesieniu do wnoszącej odwołanie, podczas gdy taki margines w ogóle by nie istniał, gdyby Komisja zamiast tego zastosowała wobec wnoszącej odwołanie przepisy art. 2 ust. 1–6 rozporządzenia podstawowego. Ponadto Sąd w ogóle nie zajął się kwestią niedokładnych informacji przekazanych Komisji przez producenta indyjskiego w pkt 154 zaskarżonego wyroku, a w konsekwencji w dalszych jego częściach, chociaż prawidłowo przedstawił ten argument wnoszącej odwołanie w pkt 150 zaskarżonego wyroku.

Zgodnie z zarzutem trzecim ustalenia Sądu są obarczone błędami w zakresie stosowania art. 2 ust. 10 i 11 oraz art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, które nakładają na instytucje Unii obowiązek zapewnienia w przypadku wnoszącej odwołanie obiektywnego porównania wartości normalnej z ceną eksportową wnoszącej odwołanie.

Zgodnie z zarzutem czwartym ustalenia Sądu naruszają prawo i przeinaczają okoliczności faktyczne. Metoda przyjęta przez Komisję w celu określenia współczynników mających zastosowanie do wartości normalnej SSSPT typu „C” wnoszącej odwołanie, jak również w celu ustalenia wartości normalnej jej okładzinowych i wiertniczych SSSPT była błędna i nie zapewniła uzyskania obiektywnej wartości normalnej w odniesieniu do wnoszącej odwołanie, stosownie do art. 2 rozporządzenia podstawowego, co skutkowało uzyskaniem w odniesieniu do niej znacznie zawyżonych marginesów dumpingu. Te ustalenia Sądu całkowicie pomijają również orzecznictwo Organu Apelacyjnego WTO w sprawie EC Fasteners.

Zgodnie z zarzutem piątym Sąd naruszył prawo poprzez uwzględnienie w swych ustaleniach dotyczących wpływu podcięcia cenowego SSSPT wnoszącej odwołanie na Unię cen SSSPT wnoszącej odwołanie stosowanych w procedurach celnych uszlachetniania czynnego.

____________

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/330 z dnia 5 marca 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (Dz.U. 2018, L 63, s. 15).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, L 176, s. 21).