Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 31. decembra 2020 – RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S., S. A., SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S. A.

(vec C-716/20)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal de Justiça

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: RTL Television GmbH

Odporkyne: Grupo Pestana S.G.P.S., S. A., SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S. A.

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa pojem „káblová retransmisia“ uvedený v článku 1 ods. 3 smernice Rady 93/83/EHS1 z 27. septembra 1993 vykladať v tom zmysle, že okrem súčasného prenosu vysielania vysielacej organizácie inou vysielacou organizáciou, zahŕňa aj verejné šírenie primárneho vysielania televíznych alebo rozhlasových programov určených na príjem verejnosťou, ktoré sa uskutočňuje súčasne a v neskrátenej podobe pomocou kábla (bez ohľadu na to, či subjekt uskutočňujúci toto verejné šírenie je alebo nie je vysielacou organizáciou)?

2.    Predstavuje súčasný prenos vysielania televízneho kanálu prenášaného satelitom prostredníctvom rôznych televíznych prijímačov umiestnených v hotelových izbách pomocou koaxiálneho kábla, retransmisiu tohto vysielania, ktorá spadá pod pojem uvedený v článku 1 ods. 3 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993?

____________

1 Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Ú. v. ES L 248, 1993, s. 15; Mim. vyd. 17/001, s. 134).