Language of document :

Преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия), постъпило на 24 декември 2020 г. — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y/X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Дело C-713/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Centrale Raad van Beroep

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y

Ответници: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Преюдициални въпроси

Следва ли член 11, параграф 3, буква a) от [Регламент (ЕО) № 883/2004]1 да се тълкува в смисъл, че работник, който живее в една държава членка и работи на територията на друга държава членка въз основа на договор с агенция за временна заетост, съгласно който трудовото правоотношение се прекратява с приключване на назначението и впоследствие започва отново, през междинните периоди продължава да се подчинява на законодателството на последната държава членка, стига той да не е прекратил временно тази заетост?

Кои са факторите, които са от значение в тези случаи, за да се установи дали е налице временно прекратяване на дейността?

След изтичането на какъв период от време следва да се приеме, че работник, който вече не е в договорно трудово правоотношение, временно е прекратил дейността си в държавата на заетост, освен ако не са налице конкретни индикации за противното?

____________

1     Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (ОВ L 166, 2004 г., стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82).