Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Polen) den 18 december 2020 – KL mot X sp. z o.o.

(Mål C-715/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Parter i det nationella målet

Kärande: KL

Svarande: X sp. z o.o.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1 i rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP samt klausulerna 1 och 4 i ramavtalet om tillsvidareanställning1 , tolkas så, att de utgör hinder för nationella bestämmelser i vilka det föreskrivs en skyldighet för arbetsgivaren att skriftligt ange skälen för uppsägning av anställningsavtal och domstolsprövning av skälen till uppsägning endast när det gäller avtal om tillsvidareanställning och inte föreskrivs en sådan skyldighet för arbetsgivaren (det vill säga att ange skälen för uppsägning) vad gäller avtal om visstidsanställning (med avseende på vilka domstolsprövningen endast avser överensstämmelsen med bestämmelserna om uppsägning av avtal)?

Kan klausul 4 i ovannämnda ramavtal och den allmänna unionsrättsliga principen om förbud mot diskriminering (artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna) åberopas av parterna i en tvist mellan enskilda och har de ovannämnda bestämmelserna följaktligen horisontell effekt?

____________

1 EGT L 175, 1999, s. 43.