Language of document : ECLI:EU:F:2010:32

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 26. aprila 2010


Zadeva F‑7/08 DEP


Peter Schönberger

proti

Evropskemu parlamentu

„Postopek – Odmera stroškov“

Predmet:      Predlog za odmero stroškov, ki se lahko povrnejo, na podlagi člena 92 Poslovnika.

Odločitev:      Znesek stroškov, ki se lahko povrnejo tožeči stranki, se določi na 12.750 EUR.


Povzetek


1.      Postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Pojem – Nujni stroški, ki jih imajo stranke

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 91(b))

2.      Postopek – Stroški – Odmera – Dejavniki, ki jih je treba upoštevati

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 91(b))

3.      Postopek – Stroški, ki se lahko povrnejo – Stroški, nastali na podlagi postopka odmere stroškov

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 86 in 92)


1.      Stroški, ki se lahko povrnejo, so omejeni na stroške zaradi postopka pred Sodiščem za uslužbence in stroške, ki so bili nujni zaradi tega postopka. Tožeča stranka mora poleg tega predložiti dokaze za resničnost stroškov, katerih povrnitev zahteva.

(Glej točko 23.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 8. julij 2004, De Nicola proti EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP in T‑109/99 DEP, ZOdl. JU, str. I‑A‑219 in II‑973, točka 42;

Sodišče za uslužbence: 10. november 2009, X proti Parlamentu, F‑14/08 DEP, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑425 in II‑A‑1‑2303, točka 21.


2.      Sodišče Unije ni pristojno za določitev plačil, ki jih morajo stranke plačati svojim odvetnikom, temveč je pristojno za odmero višine plačil, ki se lahko izterjajo od stranke, ki se ji naloži plačilo stroškov. Sodišču Unije pri odločanju o predlogu za odmero stroškov ni treba upoštevati nacionalne tarife, ki določa plačila odvetnikov, niti morebitnega sporazuma, ki ga v zvezi s tem sklenejo zainteresirana stranka in njeni zastopniki ali svetovalci. Če v pravu Unije ni predpisov o tarifah, mora sodišče samo presoditi podatke o primeru ob upoštevanju predmeta in narave spora, njegovega pomena z vidika prava Unije ter težav primera, obsega dela, ki ga je sodni postopek lahko zahteval od zastopnikov ali svetovalcev, in gospodarskih interesov, ki jih je spor imel za stranke.

Poleg tega je mogoče pri potnih stroških odvetnikov načeloma povrniti samo potne stroške odvetnika za prihod iz njegove pisarne na obravnavo na Sodišče za uslužbence v Luksemburgu.

Vendar ni izključeno, da ima zadevni odvetnik takrat, ko Sodišče za uslužbence določi datum obravnave, že dogovorjene delovne obveznosti v drugem mestu, kot je sedež njegove pisarne. Za poklic odvetnika pa velja pravica do svobode opravljanja storitev znotraj Unije. Zato je mogoče tudi potne stroške za prihod na obravnavo v Luksemburgu iz mesta, v katerem ima odvetnik zgoraj navedene delovne obveznosti, šteti za nujne stroške. Kljub temu mora odvetnik v takem primeru dokazati, da je imel delovne obveznosti v drugem mestu, kot je sedež njegove pisarne, in da so potni stroški za prihod v Luksemburg, ki so zaradi tega nastali, resnični.

(Glej točke 24, 25, 36 in 37.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: zgoraj navedeni sklep X proti Parlamentu, točki 22 in 23.

3.      Člen 92 Poslovnika Sodišča za uslužbence v zvezi s sporom glede stroškov v nasprotju s členom 86 navedenega poslovnika ne določa, da sodba ali sklep, s katerima se postopek konča, vsebujeta odločbo o stroških. Če bi namreč sodišče Unije, ki odloča v okviru tožbe, vložene na podlagi člena 92 Poslovnika, o sporu glede stroškov v postopku v glavni stvari, odločilo o stroških, ki so predmet spora, in ločeno o novih stroških v okviru tožbe zaradi spora o stroških, bi mu bil lahko pozneje v odločanje predložen nov spor glede novih stroškov. Zato ni treba ločeno odločati o stroških in plačilih, priglašenih v tem postopku odmere stroškov na Sodišču za uslužbence. Vendar pa mora sodišče Unije pri določanju stroškov, ki se lahko povrnejo, upoštevati vse okoliščine zadeve do sprejetja sklepa o odmeri stroškov.

(Glej točke od 45 do 47.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: zgoraj navedeni sklep X proti Parlamentu, točka 40 in navedena sodna praksa.