Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 10. septembra 2009

Zadeva F-9/08

Eckehard Rosenbaum

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Imenovanje – Razvrstitev v naziv – Predlog za ponovno razvrstitev – Področje uporabe člena 13 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Upoštevanje delovnih izkušenj – Zaposlitev v naziv iz natečaja – Člen 31 Kadrovskih predpisov – Načelo prepovedi diskriminacije – Prosto gibanje delavcev“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero E. Rosenbaum predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 13. februarja 2007 o njegovi razvrstitvi v naziv AD 6, razred 2.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi svoje stroške in stroške Komisije. Svet Evropske unije, intervenient v podporo predlogom Komisije, nosi lastne stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Predmet – Odredba upravi – Nedopustnost

(člen 233 ES; Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

2.      Uradniki – Kadrovski predpisi – Uredba, s katero so bili spremenjeni Kadrovski predpisi – Prehodne določbe v smeri nove karierne strukture

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga XIII, člena 12(2) in 13)

3.      Ničnostna tožba – Tožbeni razlogi – Neupošteven tožbeni razlog – Pojem

1.      Sodišče za uslužbence ne more nasloviti odredbe na institucijo Skupnosti niti dajati načelnih izjav ali ugotovitev, ne glede na splošno obveznost iz člena 233 ES, v skladu s katero mora institucija, katere akt je bil razglašen za ničen, sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe, s katero je bila razglašena ničnost.

(Glej točko 21.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 28. oktober 2004, Meister proti UUNT, T-76/03, ZOdl. JU, str. I-A-325 in II-1477, točka 38;

Sodišče za uslužbence: 16. maj 2006, Voigt proti Komisiji, F-55/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-15 in II-A-1-51, točki 23 in 25.

2.      Iz nobene določbe Priloge XIII h Kadrovskim predpisom ni razvidno, da ta po 30. aprilu 2006 v celoti ni več veljavna. Na obdobje med 1. majem 2004 in 30. aprilom 2006 je omejena samo veljavnost nekaterih posebnih določb navedene priloge. Ker za člen 13 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom ni take navedbe, ni treba šteti, da bi ta člen spadal v navedeno skupino določb in bi veljal samo v navedenem obdobju, celo ob upoštevanju člena 12(2) navedene priloge.

(Glej točki 31 in 32.)

3.      Če s tožbenim razlogom ni mogoče, če je utemeljen, razglasiti ničnosti izpodbijanega akta, je treba tožbeni razlog šteti za neupošteven.

(Glej točko 41.)

Napotitev na:

Sodišče: 21. september 2000, EFMA proti Svetu, C-46/98 P, Recueil, str. I-7079, točki 37 in 38.