Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 23. marca 2021 – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG/the-trading-company GmbH

(vec C-179/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: the-trading-company GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Vzniká informačná povinnosť podľa článku 6 ods. 1 písm. m) smernice 2011/83/EÚ1 už len na základe samotnej existencie záruky od výrobcu?

2.    V prípade, ak je odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku záporná: Vzniká informačná povinnosť podľa článku 6 ods. 1 písm. m) smernice 2011/83/EÚ samotnou zmienkou o záruke od výrobcu v ponuke obchodníka alebo vzniká, ak spotrebiteľ môže túto zmienku bez problémov rozpoznať? Existuje informačná povinnosť aj vtedy, ak spotrebiteľ môže bez problémov rozpoznať, že obchodník sprístupňuje len informácie výrobcu o záruke?

3.    Musí informácia o existencii a podmienkach záruky od výrobcu, nevyhnutná podľa článku 6 ods. 1 písm. m) smernice 2011/83/EÚ, obsahovať rovnaké údaje ako záruka podľa článku 6 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar2 alebo postačuje menej informácií?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

2 Ú. v. ES L 171, 1999, s. 12; Mim. vyd. 15/005, s. 223.