Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Katowicach (Polen) den 23 mars 2021 – G. mot M.S.

(Mål C-181/21)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Katowicach (Regiondomstolen i Katowice, Polen)

Parter i det nationella målet

Sökande: G.

Svarande: M.S.

Tolkningsfrågor

1.    Ska artiklarna 2 och 19.1 i fördraget om Europeiska unionen (FEU) och artikel 6.1 FEU, jämförda med artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), tolkas så, att

a)     en domstol inte kan anses vara en domstol upprättad enligt lag i den mening som avses i unionsrätten, när dess sammansättning innehåller en person som utnämnts till domare i den domstolen genom ett förfarande där ett oavhängigt domarorgan vars personal till största delen är oberoende av den verkställande och lagstiftande makten inte har deltagit, i en situation där det, enligt en medlemsstats grundlag, är nödvändigt att ett oavhängigt organ som uppfyller dessa villkor deltar i utnämningsförfarandet, med beaktande av det institutionella och strukturella sammanhanget, när

−     skyldigheten att yttra sig över kandidater till en domartjänst vilar på ett domarsamfund och medvetet har åsidosatts, i strid med nationell lagstiftning och den ståndpunkt som detta oberoende domarorgan har intagit,

−    det nuvarande Nationella domstolsrådet (KRS), som valts i strid med polsk grundlag och lagstiftning, inte är ett oavhängigt organ som i sin tjänst har företrädare för rättsväsendet som utsetts oberoende av den verkställande och lagstiftande makten och något giltigt förslag till utnämning till domarämbetet enligt nationell rätt således inte har gjorts, och

−    deltagarna i domarproven saknar rätt att väcka talan vid domstol i den mening som avses i artiklarna 2 och 19.1 FEU, jämförda med artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna,

b)     villkoret avseende en oavhängig domstol som upprättats enligt lag inte uppfylls av en domstol vars sammansättning innehåller en person som utnämnts till domare i denna domstol genom ett förfarande som inte är fritt från godtycklig inblandning av den verkställande makten, där deltagandet av ett oavhängigt domarorgan, vars personal till största delen är oberoende av den verkställande och lagstiftande makten, eller ett annat organ som säkerställer en objektiv bedömning av kandidaten, mot bakgrund av att deltagandet av ett oavhängigt domarorgan eller ett annat organ som är oberoende från den verkställande eller lagstiftande makten samt säkerställer en objektiv bedömning av kandidaten under utnämningsförfarandet, inom ramen för den europeiska rättstradition som har sin grund i de ovannämnda bestämmelserna i EU-fördraget, utgör ett nödvändigt fundament för att en sådan rättslig union som den Europeiska unionen ska kunna erkännas, för att nationella domstolar ska kunna säkerställa den nivå av effektivt domstolsskydd som krävs i mål som avser unionsrätten, och att principen om maktdelning, maktbalans och rättsstatsprincipen därmed säkerställs?

2.    Ska artiklarna 2 FEU och 19.1 FEU, jämförda med artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att när en person som utnämnts under de villkor som anges i fråga 1 ingår i den dömande sammansättningen,

a)     utgör dessa artiklar hinder för att tillämpa bestämmelser i nationell rätt enligt vilka prövningen av lagligheten av en sådan persons utnämning till domare uteslutande ankommer på en avdelning i Sąd Najwyższy (Högsta domstolen), som enbart består av personer som utnämnts till domare under de förhållanden som beskrivs ovan i fråga 1, och där det samtidigt föreskrivs att invändningar mot domarutnämningar ska lämnas utan avseende, med beaktande av det institutionella och strukturella sammanhanget, och

b)     de, för att säkerställa unionsrättens ändamålsenliga verkan, innebär att nationella bestämmelser ska tolkas så, att domstolarna har möjlighet att ex officio utesluta en sådan person från prövningen av målet enligt reglerna om avsättning av domare (analogt tillämpade) som är olämpliga för att döma i målet (iudex inhabilis)?

____________