Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 27. september 2011 - Brown og Volpato mod Kommissionen

(Sag F-75/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2006 - ny karrierestruktur - forlængelse af karrieren ved indsættelsen af nye lønklasser, der ikke har noget modstykke i den tidligere gældende vedtægt - anvendelse af vedtægtens artikel 45, af bilag XIII til vedtægten og af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, der fandt anvendelse fra 2005 - ligebehandlingsprincippet - tilbagevirkende gyldighed af afgørelserne om forfremmelse til en dato før den 1. maj 2004 - overgangsforanstaltninger - søgsmål, hvori der åbenbart skal ske frifindelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Colin Brown (Bruxelles, Belgien) og Alberto Volpato (Moskva, Rusland) (ved advokaterne B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for den Europæiske Union (først ved M. Arpio Santacruz og I. Šulce, dernæst ved M. Bauer, J. Monteiro og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse, der blev offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 55-2006 af 17. november 2006, for så vidt som det heri blev fastsat, at sagsøgerne forfremmes til lønklasse A*9 og ikke til lønklasse A*10 i forfremmelsesåret 2006.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Colin Brown og Alberto Volpato samt Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostninger.

Rådet for den Europæiske Union, der er intervenient i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 235 af 6.10.2007, s. 30.