Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 27.9.2011 - Brown ja Volpato v. komissio

(Asia F-75/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Uusi urarakenne - Urakehityksen pidentäminen ottamalla käyttöön uudet palkkaluokat, joilla ei ole vastaavuutta vanhoissa henkilöstösäännöissä - Henkilöstösääntöjen 45 artiklan ja liitteen XIII soveltaminen sekä vuodesta 2005 lähtien sovellettavien yleisten täytäntöönpanosäännösten soveltaminen - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Ylennyspäätösten taannehtiva vaikutus 1.5.2004 edeltävänä aikana - Siirtymätoimenpiteet - Kanne, joka on selvästi hylättävä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Colin Brown (Bryssel, Belgia) ja Alberto Volpato (Moskova, Venäjä) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Arpio Santacruz ja I. Šulce, sitten M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

17.11.2006 ilmestyneessä hallinnollisessa tiedotteessa nro 55-2006 julkaistun Euroopan yhteisöjen komission päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä ylennetään kantajat palkkaluokkaan A* 9 palkkaluokan A*10 sijasta vuoden 2006 ylennyskierroksella.

Määräysosa

Kanne hylätään.

Colin Brown, Alberto Volpato ja Euroopan komissio vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Väliintulijana oleva Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 235, 6.10.2007, s. 30.