Language of document :

23. juulil 2007 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-70/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada mis tahes viisil väljendatud vaidlusalune otsus, millega kostja jättis rahuldamata hageja 22. juuni 2006. aastal esitatud nõude hüvitada osa hageja kohtukuludest, mis mõisteti komisjonilt välja Esimese Astme Kohtu 6. märtsi 2006. aasta määrusega kohtuasjas T-176/04: Marcuccio vs. Komisjon1;

tühistada vajalikus ulatuses mis tahes viisil väljendatud otsus, millega lükati tagasi hageja poolt vaidlusaluse otsuse vastu esitatud vaie;

kohustada kostjat tasuma 6347,67 eurot koos iga-aastase intressiga, mille arvutamisel võetakse arvesse raha odavnemist 10% aastas, alates 22. juunist 2006 kuni hagi esitamiseni, kompenseerimaks hagejale vaidlusaluse otsusega tekitatud varalist kahju;

kohustada kostjat tasuma hagejale 1000 euro suurune summa kompenseerimaks hagejale võimalusi, mida hageja saanuks kasutada talle võlgnetava summa õigeaegsel tasumisel;

kohustada kostjat tasuma hagejale pro bono et ex aequo 3000 eurot, või mis tahes muu summa, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks, kompenseerimaks hagejale tekitatud mittevaralist kahju, sealhulgas tema huvide kahjustamist vaidlusaluse otsuse tõttu;

kohustada kostjat tasuma hagejale iga päeva eest - alates hagi esitamise päevast kuni päevani, mil hageja on viinud täide iga asjaomase otsuse, mis on eelnevalt viidud täielikult ja ilma eranditeta kooskõlla hageja 22. juunil 2006. aastal esitatud nõudega - 2 eurot või suurema või väiksema summa, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks, kusjuures see summa tuleb tasuda iga kuu esimesel päeval õiguste rikkumise eest eelmisel kuul, kompenseerimaks kahju, mis tuleneb vaidlusalusest otsusest kõnealusel ajavahemikul;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma nõuete toetuseks esitab hageja järgmised kolm väidet: 1) põhjenduste täielik puudumine; 2) õigusnormi rikkumine; 3) hoolitsemiskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumine.

____________

1 - ELT C 121, 20.05.2006, lk 12. Vea tõttu viitab hageja kohtuasjale T-176/03 kohtuasja T-176/04 asemel.