Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 23. jūlijā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-70/07)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu (turpmāk tekstā - "apstrīdētais lēmums"), kas tomēr ir pieņemts, ar kuru atbildētāja noraidīja 2006. gada 22. jūnija pieteikumu, ar kuru prasītājs prasīja, lai Komisija viņam atlīdzina daļu no viņa tiesāšanās izdevumiem lietā T-176/04 1 Marcuccio/Komisija, kuru izskatīja Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesa un kurā atbildētājai tika piespriests atlīdzināt tiesāšanās izdevumus ar 2006. gada 6. marta rīkojumu;

atcelt tiktāl, ciktāl vajadzīgs, lēmumu, kas tomēr tika pieņemts, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība par apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam EUR 6 347,67, pieskaitot nokavējuma procentus, palielinot tos saskaņā ar inflācijas likmi, 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2006. gada 22. jūnija, - pieteikuma iesniegšanas dienas, līdz šai dienai, kā atlīdzību par zaudējumiem, kas prasītājam radušies apstrīdētā lēmuma dēļ;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam EUR 1 000 kā atlīdzību par iespēju neizmantošanu, kuras prasītājs būtu varējis izmantot, ja būtu varējis savlaicīgi izlietot nesamaksāto naudas summu;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam pro bono et ex aequo EUR 3 000 vai citu summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu, kā atlīdzību par ar apstrīdēto lēmumu prasītājam nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam par katru dienu no šīs dienas līdz dienai, kad tiek izpildīts nolēmums, pilnībā un bez izņēmumiem apmierinot 2006. gada 22. jūnija pieteikumu, EUR 2 vai citu summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu, kas ir jāsamaksā katra mēneša pirmajā dienā, ņemot vērā uzkrājušos procentus iepriekšējā mēnesī, kā atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies iespējamā nolēmuma, ar ko apmierina pieteikumu, izpildes nokavējuma dēļ;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs savu argumentu atbalstam norāda šādus trīs prasības pamatus: 1) pilnīgs pamatojuma trūkums; 2) tiesību pārkāpums; 3) pienākuma ņemt vērā ierēdņa intereses un labas pārvaldības principa pārkāpums.

____________

1 - OV C 121, 20.05.2006., 12. lpp. Prasītājs kļūdaini atsaucas uz lietu T-176/03, nevis uz lietu T-176/04.