Language of document :

Acţiune introdusă la 23 iulie 2007 - Marcuccio/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-70/07)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei (denumită în continuare "decizia în litigiu"), indiferent cum este formulată, prin intermediul căreia pârâta a dispus respingerea cererii din data de 22 iunie 2006 prin care reclamantul a solicitat rambursarea de către Comisie a acelei părţi din cheltuielile de judecată efectuate de către acesta în cauza T-176/041, Marcuccio/Comisia, aflată deja pe rolul Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, la plata cărora pârâta a fost obligată prin ordonanţa din 6 martie 2006;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei, indiferent cum este formulată, prin care a fost respinsă reclamaţia formulată de reclamant împotriva deciziei în litigiu;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 6 347, 67 EUR, majorată cu daune-interese moratorii și reactualizată în limita globală de 10% pe an cu capitalizare anuală, începând cu cererea din 22 iunie 2006 și până în prezent, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material cauzat reclamantului prin decizia în litigiu;

obligarea pârâtei la plata sumei de 1000 EUR cu titlu de despăgubire pentru pierderea unei oportunităţi pe care reclamantul ar fi putut-o exploata dacă ar fi dispus la scadenţă de suma neachitată;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, pro bono et ex aequo, a sumei de 3000 EUR sau a sumei mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral și existenţial cauzat reclamantului prin decizia în litigiu;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, pentru fiecare zi cuprinsă între data prezentei acţiuni și ziua în care pârâta va executa hotărârea de admitere în tot și fără rezerve a cererii din data de 22 iunie 2006, a sumei de 2 EUR sau a unei sumei mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă, care urmează a fi achitată în prima zi a fiecărei luni pentru obligaţiile de plată scadente în luna precedentă, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul cauzat de o eventuală întârziere în executarea hotărârii de admitere;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea argumentelor sale, reclamantul invocă următoarele trei motive ale acţiunii: 1) lipsa de motivare; 2) încălcarea legii; 3) încălcarea obligaţiei de solicitudine și a obligaţiei de bună administrare.

____________

1 - JO C 2, 20.5.2006, p. 2. Dintr-o eroare materială, reclamantul face referire la cauza T-76/03 în locul cauzei T-76/04.