Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2007 r. - Meierhofer przeciwko Komisji

(Sprawa F-74/07)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stefan Meierhofer (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: H.-G. Schiessl, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 10 maja 2007 dotyczącej skarżącego,

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 19 czerwca 2007 r. dotyczącej zażalenia skarżącego,

zobowiązanie Komisji do dokonania ponownej oceny egzaminu ustnego złożonego przez skarżącego w dniu 29 marca 2007 r., przy uwzględnieniu obowiązujących kryteriów oceny,

zobowiązanie Komisji do wydania nowej decyzji w przedmiocie wpisania skarżącego na listę rezerwową procedury naboru AD/26/05, uwzględniającej nowe wyniki egzaminów,

zobowiązanie Komisji do uzasadnienia przyszłej decyzji i

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący uczestniczył w procedurze naboru AD/26/05 (urzędnicy AD5). Po złożeniu przez niego egzaminów komisja konkursowa poinformowała skarżącego, że nie może zostać wpisany na listę rezerwową ze względu na niedostateczną liczbę uzyskanych punktów.

Skarga dotyczy braku uzasadnienia decyzji Komisji o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwową oraz uchybień proceduralnych, które miały jakoby wystąpić podczas egzaminu ustnego.

____________