Language of document :

Žaloba podaná dne 27. července 2007 - Doktor v. Rada

(Věc F-73/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: František Doktor (Bratislava, Slovensko) (zástupci: S. Rodrigues, R. Albelice a Ch. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o propuštění žalobce na konci zkušební doby, které bylo přijato dne 24. října 2006 orgánem Rady oprávněným ke jmenování (OOJ) spolu s rozhodnutím přijatým dne 16. května 2007 OOJ, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem;

oznámit OOJ důsledky zrušení napadených rozhodnutí a zejména možnost odpracovat druhou zkušební dobu v jiné službě nebo prodloužení zkušební doby s převedením na jiné pracovní místo bez odpovědnosti vedoucího odboru, na jejímž konci proběhne nové hodnocení způsobilosti žalobce;

uložit žalované náhradu vzniklé škody, jak z hlediska profesního tak finančního (podle platu a s ním spojených výhod, které měl žalobce obdržet od 1. listopadu 2006 až do doby jeho opětovného zařazení v důsledku zrušení napadených rozhodnutí), tak i morální újmy (orientační částka 50 000 eur);

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce čtyři žalobní důvody, z nichž první se týká porušení článku 34 služebního řádu úředníků Evropských společenství, povinnosti péče a zásady řádné správy. Konkrétně jeho zkušební doba probíhala za neobvyklých podmínek, které byly v rozporu s několika interními procesními předpisy.

Druhý žalobní důvod se týká porušení povinnosti uvést odůvodnění, jelikož rozhodnutí o propuštění neobsahuje vysvětlení a uvádí tvrzení, která jsou protichůdná a méně příznivá v porovnání s tvrzeními obsaženými v první zprávě na konci zkušební doby.

Ve svém třetím žalobním důvodu žalobce tvrdí, že rozhodnutí o propuštění je nepřiměřené a je stiženo vadou spočívající v nesprávném posouzení, jelikož jednak nezohlednilo výsledky některých osobnostních testů a jednak že negativní hodnocení jako vedoucího odboru, i za předpokladu, že by bylo opodstatněné, mělo vést pouze k převedení na pracovní místo bez takovéto odpovědnosti.

Ve svém čtvrtém žalobním důvodu uplatňuje žalobce porušení práv obhajoby a zásady rovného zacházení, jelikož rozhodnutí o propuštění bylo přijato na základě zpráv přijatých bez toho, aby byl předtím vyslechnut, a že poslední z těchto zpráv byla vypracována v rozporu s platnými procesními pravidly.

____________