Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от 16 април 2008 г. - Doktor/Съвет

(Дело F-73/07)

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Уволнение след изтичане на срока за изпитване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Frantisek Doktor (Братислава, Словакия) (представители: адв. S. Rodrigues, адв. R. Albelice, и адв. C. Bernard-Glanz)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: г-н Arpio Santacruz и г-н Simm)

Предмет

От една страна, отмяна на Решението на Органа по назначаването на Съвета от м.октомври 2006 година относно уволнението на жалбоподателя след изтичане на периода на неговия срок за изпитване, и от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка от страните понася своите съдебни разноски.

____________