Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 kwietnia 2008 r. - Doktor przeciwko Radzie

(Sprawa F-73/07)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Zwolnienie na zakończenie okresu próbnego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Frantisek Doktor (Bratysława, Słowacja) (przedstawiciele: S. Rodrigues, R. Albelice i C.Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciel: M. Arpio Santacruz i M. Simm, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Rady z października 2006 r. w sprawie rozwiązania ze skarżącym umowy na zakończenie jego okresu próbnego oraz wniosek o odszkodowanie.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona

Każda ze stron pokrywa koszty własne.

____________