Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

28 ноември 2007 година

Дело F-71/07

Georgios Karatzoglou

срещу

Европейска агенция за възстановяване (ЕАВ)

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, с която г‑н Karatzoglou иска ЕАВ да бъде осъдена да поправи имуществените и неимуществените вреди, претърпени в резултат от неизпълнението на Решение на Първоинстанционния съд от 23 февруари 2006 година (по дело Karatzoglou/ЕАВ, T‑471/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑35 и II‑A‑2‑157), с което се отменя решението на ЕАВ от 26 февруари 2004 година за прекратяване на договора за наемане на работа на жалбоподателя

Решение: Дело F‑71/01 Karatzoglou/ЕАВ се заличава от регистъра на Съда на публичната служба. ЕАВ заплаща на жалбоподателя за направените от него съдебни разноски сумата от 10 000 ЕUR. ЕАВ понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)