Language of document : ECLI:EU:F:2008:127

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. spalio 14 d.

Byla F‑74/07

Stefan Meierhofer

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Egzamino žodžiu neišlaikymas – Neįrašymas į rezervo sąrašą – Pareiga motyvuoti – Atrankos komisijos darbo slaptumo laikymasis – Institucijos atsisakymas vykdyti proceso organizavimo priemones“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo S. Meierhofer iš esmės prašo, pirma, panaikinti Europos Bendrijų personalo atrankos tarnybos organizuoto konkurso EPSO/AD/26/05 2007 m. gegužės 10 d. atrankos komisijos sprendimą, kuriuo jis informuotas, kad neišlaikė šio konkurso egzamino žodžiu, bei 2007 m. birželio 19 d. sprendimą atsisakyti patenkinti jo prašymą peržiūrėti 2007 m. gegužės 10 d. sprendimą ir, antra, iš naujo įvertinti šį egzaminą bei įrašyti jį į rezervo sąrašą.

Sprendimas: Panaikinti konkurso EPSO/AD/26/05 2007 m. birželio 19 d. atrankos komisijos sprendimą. Atmesti likusią ieškinio dalį. Komisija padengia savo ir ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Kandidatūros atmetimas – Pareiga motyvuoti – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa; III priedo 6 straipsnis)

Nors, siekiant suderinti pareigą motyvuoti ir atrankos komisijos darbo slaptumo principą, ypač dėl klausimo, ar minėta pareiga įvykdoma pranešant žodinės konkurso dalies neišlaikiusiam kandidatui tik apie individualų balą, užkertantį kelią dalyvauti tolesniame konkurso etape, dažniausiai pirmenybė teikiama atrankos komisijos darbo slaptumo principui, ypatingomis aplinkybėmis gali būti ir kitaip. Šios aplinkybės yra, pavyzdžiui, faktas, kad ieškovui pritrūko tik šiek tiek, kad išlaikytų egzaminą, kad skirti tarpiniai balai, kuriais remiantis apskaičiuotas balas, užkertantis kelią dalyvauti tolesniame konkurso etape, ir kad galiausiai nėra akivaizdu, kad išsamesnis informavimas nei tik pranešimas apie skirtą individualų balą, užkertantį kelią dalyvauti tolesniame konkurso etape, neatskleidžiant atskirų atrankos komisijos narių įvertinimų ar kiekvieno iš jų skirtų balų, atsižvelgiant į šiuo metu prieinamas technologijos priemones, labai apsunkintų institucijos darbą ir būtų pernelyg keblus.

Tačiau toks pranešimas yra tik motyvavimo užuomazga, kuri vykstant procesui gali būti papildyta kita informacija.

Nors Bendrijos teismas atrankos komisijos narių atlikto vertinimo iš tiesų negali pakeisti savuoju, jis turi turėti galimybę pareigos motyvuoti atžvilgiu patikrinti, ar šie nariai ieškovui balą skyrė pagal pranešime apie konkursą nurodytus vertinimo kriterijus ir ar nebuvo padaryta klaidų apskaičiuojant suinteresuotojo asmens balą; taip pat jam turi būti suteikta galimybė vykdyti ribotą atrankos komisijos narių pateiktų įvertinimų žodžiu ir įvertinimų balais atitikties kontrolę. Šiuo tikslu jis turi imtis tinkamų, kaip jis mano, proceso organizavimo priemonių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, prireikus paaiškindamas institucijai atsakovei, kad atsakymai bus perduoti suinteresuotajam asmeniui tik jei tai bus suderinama su atrankos komisijos darbo slaptumo principu. Jeigu institucija atsakovė netgi tik teismui atsisako pateikti informacijos, kurios šis paprašė imdamasis proceso organizavimo priemonių, ji pažeidžia savo pareigą motyvuoti ir neleidžia jam vykdyti visiškos kontrolės.

(žr. 40, 42–44, 46 ir 49–54 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. birželio 16 d. Sprendimo Kolivas prieš Komisiją, 40/86, Rink. p. 2643, 11 punktas; 2007 m. gruodžio 18 d. Sprendimas Švedija prieš Komisiją, C‑64/05 P, Rink. p. I‑11389; 2008 m. liepos 1 d. Švedija ir Turco prieš Tarybą, C‑39/05 P ir C‑52/05 P, Rink. p. I‑4723.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Berlingieri Vinzek prieš Komisiją, T‑71/96, Rink. VT p. I‑A‑339 ir II‑921, 79 punktas; 2007 m. lapkričio 8 d. Sprendimas Bavarian Lager prieš Komisiją, T‑194/04, Rink. p. II‑4523, pareikštas apeliacinis skundas Teisingumo Teisme, byla C‑28/08 P.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Van Neyghem prieš Komisiją, F‑73/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑441 ir II‑A‑1‑2515, pareikštas apeliacinis skundas Pirmosios instancijos teisme, byla T‑105/08 P, 72, 79 ir 80 punktai; 2008 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo Coto Moreno prieš Komisiją, F‑127/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑295 ir II‑A‑1‑1563, 34 ir 36 punktai.