Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Strasbourg (Frankrig) den 8. oktober 2013 – Geoffrey Léger mod Ministre des affaires sociales et de la santé og Établissement français du sang

(Sag C-528/13)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal administratif de Strasbourg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Geoffrey Léger

Sagsøgte: Ministre des affaires sociales et de la santé og Établissement français du sang

Præjudicielt spørgsmål

Udgør den omstændighed, at en mand har haft seksuel kontakt med en anden mand, henset til bilag III til direktiv 2004/33/EF 1 , i sig selv en seksuel adfærd, som medfører risiko for, at han påfører sig alvorlige smitsomme sygdomme, der kan overføres med blodet, hvilket berettiger, at personer, der har udvist denne seksuelle adfærd, permanent udelukkes fra at donere blod, eller er det blot en seksuel adfærd, som ud fra omstændighederne i den konkrete sag medfører risiko for, at den pågældende påfører sig alvorlige smitsomme sygdomme, der kan overføres med blodet, hvilket berettiger, at denne midlertidigt udelukkes fra at donere blod i en periode, der fastsættes efter risikoadfærdens ophør?

____________

1     Kommissionens direktiv 2004/33/EF af 22.3.2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter (EUT L 91, s. 25).