Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal administratif de Strasbourg (Frankrike) den 8 oktober 2013 – Geoffrey Léger mot Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

(Mål C-528/13)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal administratif de Strasbourg

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Geoffrey Léger

Svarande: Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

Tolkningsfråga

Utgör det förhållandet att en man haft sexuellt umgänge med en annan man, med avseende på bilaga III i direktiv 2004/33/EG1 , i sig ett sexuellt beteende som utsätter vederbörande för en risk att få allvarliga infektionssjukdomar som kan överföras via blod och som därmed motiverar att avstänga en person med ett sådant sexuellt beteende permanent från blodgivning, eller förhåller det sig så att ett sådant beteende endast kan utgöra – beroende på omständigheterna i det enskilda fallet – ett sexuellt beteende som utsätter vederbörande för en risk att få allvarliga virussjukdomar som kan överföras via blod och som därmed motiverar att tillfälligt avstänga en sådan person från blodgivning, under en tidsbestämd period efter det att riskbeteendet har upphört ?

____________

1 Kommissionens direktiv 2004/33/EG av den 22 mars 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i fråga om vissa tekniska krav på blod och blodkomponenter (EUT L 91, s. 25)