Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 29. aprilli 2015. aasta otsus (Tribunal administratif de Strasbourgi eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Geoffrey Léger versus Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang

(kohtuasi C-528/13)1

(Eelotsusetaotlus – Rahvatervis – Direktiiv 2004/33/EÜ – Teatavad tehnilised nõuded verele ja verekomponentidele – Vereloovutus – Doonorite sobivuse kriteeriumid – Alatise või ajutise loovutuskeelu kriteeriumid – Isikud, kelle seksuaalkäitumine seab nad kõrgendatud ohtu nakatuda tõsistesse nakkushaigustesse, mis võivad verega edasi kanduda – Mees, kellel on olnud seksuaalvahekordi mehega – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artikli 21 lõige 1 ja artikli 52 lõige 1 – Seksuaalne sättumus – Diskrimineerimine – Põhjendatus – Proportsionaalsus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal administratif de Strasbourg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Geoffrey Léger

Kostja: Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang

Resolutsioon

Komisjoni 22. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/33/EÜ, millega rakendatakse direktiivi 2002/98 seoses teatavate tehniliste nõuetega vere ja verekomponentide osas III lisa punkti 2.1 tuleb tõlgendada nii, et selles sättes ette nähtud alatise vereloovutuskeelu kriteeriumiga, mis puudutab seksuaalkäitumist, on hõlmatud juhtum, kus liikmesriik näeb riigis valitsevat olukorda arvestades ette vereloovutuse alatise vastunäidustuse meestele, kellel on olnud seksuaalvahekordi meestega, juhul kui olemasolevatele meditsiinilistele, teaduslikele ja epidemioloogilistele teadmistele tuginedes on tõendatud, et niisugune seksuaalkäitumine seab need isikud kõrgendatud ohtu nakatuda tõsistesse nakkushaigustesse, mis võivad verega edasi kanduda, ja kui proportsionaalsuse põhimõtet arvestades ei ole olemas nende nakkushaiguste tuvastamise tõhusaid meetodeid või – niisuguste meetodite puudumisel – sellest vastunäidustusest vähem piiravaid võimalusi retsipientide tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas asjassepuutuvas liikmesriigis on need tingimused täidetud.

____________

____________

1 ELT C 367, 14.12.2013.