Language of document : ECLI:EU:C:2015:288

Lieta C‑528/13

Geoffrey Léger

pret

Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

un

Établissement français du sang

(Tribunal administratif de Strasbourg lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sabiedrības veselība –Direktīva 2004/33/EK – Tehniskās prasības asinīm un asins komponentiem – Asins ziedošana – Kritēriji donoru piemērotībai – Kritēriji pastāvīgam vai pagaidu aizliegumam – Personas, kuru dzimumuzvedības dēļ pastāv liels risks, ka tās varētu iegūt nopietnas infekcijas slimības, ko pārnēsā ar asinīm – Vīrietis, kuram ir bijušas dzimumattiecības ar vīrieti – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 21. panta 1. punkts un 52. panta 1. punkts – Seksuālā orientācija – Diskriminācija – Pamatojums – Samērīgums

Kopsavilkums – Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 29. aprīļa spriedums

1.        Eiropas Savienības tiesības – Interpretācija – Teksti dažādās valodās – Vienveidīga interpretācija – Dažādu valodu versiju atšķirības – Tiesiskā regulējuma vispārējās sistēmas un mērķa vērā ņemšana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/98 preambulas 24. apsvērums; Komisijas Direktīvas 2004/33 III pielikuma 2.1. un 2.2.2. punkts)

2.        Eiropas Savienības tiesības – Interpretācija – Metodes – Pamattiesību ievērošana – Vienlīdzīga attieksme – Aizliegums diskriminēt seksuālās orientācijas dēļ

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. pants un 21. panta 1. punkts)

3.        Sabiedrības veselība – Asins produkti – Direktīva 2004/33 – Kritēriji pastāvīgam aizliegumam nodot homologās asinis/asins komponentus – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēta pastāvīga asins ziedošanas kontrindikācija vīrietim, kuram ir bijušas dzimumattiecības ar vīriešiem – Diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ – Pamatojums – Sabiedrības veselības aizsardzība – Nosacījumi – Samērīguma principa ievērošana – Pārbaude valsts tiesā

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. panta 1. punkts un 52. panta 1. punkts; Komisijas Direktīvas 2004/33 II pielikuma B daļas 2. punkts un III pielikuma 2.1. punkts)

1.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 31.–38. punktu)

2.        No vispārīgo principu aizsardzības izrietošās prasības ir saistošas dalībvalstīm, kad tās ievieš Savienības tiesisko regulējumu, tādēļ to pienākums ir piemērot šo tiesisko regulējumu saskaņā ar nosacījumiem, kas nav pretrunā minētajām prasībām. Šādā kontekstā dalībvalstīm īpaši ir jārūpējas, lai tās nepamatotos uz tādu sekundāro tiesību normu interpretāciju, kas būtu konfliktā ar šīm pamattiesībām.

Šajā ziņā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. panta 1. punktā ir noteikts, ka ir aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp seksuālās orientācijas dēļ. Ar šo tiesību normu īpaši ir izcelts vienlīdzīgas attieksmes princips, kas ir vispārējs Savienības tiesību princips, kurš ir paredzēts Hartas 20. pantā.

(sal. ar 41. un 48. punktu)

3.        Direktīvas 2004/33 par Direktīvas 2002/98 piemērošanu attiecībā uz dažām tehniskajām prasībām asinīm un asins komponentiem III pielikuma 2.1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā tiesību normā paredzētais pastāvīgais aizliegums ziedot asinis, kas ir saistīts ar dzimumuzvedību, attiecas uz gadījumu, kad dalībvalsts, ņemot vērā tajā valdošo situāciju, paredz pastāvīgu kontrindikāciju asins ziedošanai vīriešiem, kuriem ir bijušas dzimumattiecības ar vīrieti, ja, pamatojoties uz šā brīža medicīnas, zinātnes un epidemioloģiskajām zināšanām, tiek pierādīts, ka šāda dzimumuzvedība rada lielu risku, ka šīs personas varētu iegūt nopietnas infekcijas slimības, ko pārnēsā ar asinīm, un ka, ievērojot samērīguma principu, nepastāv efektīvas šādu infekcijas slimību noteikšanas tehnoloģijas un šādu tehnoloģiju trūkuma dēļ nav mazāk stingru metožu kā tikai šādas kontrindikācijas, lai nodrošinātu augstu saņēmēju veselības aizsardzības līmeni. Valsts tiesai ir jāpārbauda, vai attiecīgajā dalībvalstī šie nosacījumi ir izpildīti.

Šajā ziņā valsts tiesai īpaši ir jāpārbauda, vai Direktīvas 2004/33 II pielikuma B daļas 2. punktā paredzētā anketa un individuālās pārrunas ar veselības aprūpes speciālistu ļauj precīzāk noteikt uzvedību, kas apdraud saņēmēju veselību, lai noteiktu par pastāvīgām kontrindikācijām mazāk stingras kontrindikācijas visai grupai, kuru veido vīrieši, kuriem ir bijušas dzimumattiecības ar vīrieti.

(sal. ar 66. un 69. punktu un rezolutīvo daļu)