Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 29. novembra 2011

Vec F‑119/10

Roberto Di Tullio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Pracovné voľno na výkon vojenskej služby – Článok 18 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov – Vojak z povolania – Absolvovanie určitej doby na teritoriálnom veliteľstve – Zamietnutie“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou R. Di Tullio navrhuje predovšetkým zrušenie rozhodnutia, ktorým mu Komisia zamietla poskytnúť pracovné voľno na výkon vojenskej služby

Rozhodnutie:      Žaloba žalobcu sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Dočasní zamestnanci – Pracovné voľno na výkon vojenskej služby – Vojenská služba – Pojem

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 18 prvý odsek)

Na základe článku 18 prvého odseku prvej vety podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov sa dočasnému zamestnancovi, ktorý je povolaný do vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo na vojenské cvičenie, alebo ktorý je znovu povolaný do služby v ozbrojených silách, prizná na výkon pracovné voľno takejto služby.

Situácia uvedená v článku 18 prvom odseku týchto podmienok sa zjavne týka iba situácie, keď je dočasný zamestnanec povinný v rámci vnútroštátnych právnych predpisov o vojenskej službe absolvovať v členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, v obmedzenom období vojenský výcvik napríklad ako záložný dôstojník. Tieto ustanovenia sa naopak nemôžu týkať situácie, keď je vnútroštátny úradník na konci obdobia pridelenia do európskych inštitúcií na základe zmluvy dočasného zamestnanca povinný znovu sa začleniť do svojej administratívy, aby si tak splnil povinnosti spojené s jeho služobným postupom, hoci tento úradník patrí do orgánu, ktorého členovia podliehajú vojenským pravidlám a disciplíne.

Okrem toho dočasného zamestnanca možno považovať za „znovu povolaného do služby v ozbrojených silách“ v zmysle článku 18 prvého odseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov iba v prípade, ak je povolaná jedna alebo viacero vekových skupín napríklad z dôvodu hrozby ozbrojeného konfliktu.

(pozri body 35, 38 a 40)