Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 29 november 2011

Mål F‑119/10

Roberto Di Tullio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tillfälligt anställda – Ledighet för militärtjänstgöring – Artikel 18 i anställningsvillkoren för övriga anställda – Yrkesmilitär – Genomförande av en period av territoriell kommendering – Avslag”

Saken:      Talan som väckts i enlighet med artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106 a, genom vilken Roberto Di Tullio huvudsakligen har yrkat att kommissionens beslut att inte bevilja honom ledighet för militärtjänstgöring ska ogiltigförklaras.

Avgörande:      Sökandens talan ogillas. Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Ledighet för militärtjänstgöring – Militärtjänstgöring – Begrepp

(Anställningsvillkor för övriga anställda, artikel 18 första stycket)

Enligt artikel 18 första stycket första meningen i anställningsvillkoren för övriga anställda ska en tillfälligt anställd som inkallas till militärtjänst, vapenfri tjänst eller militär instruktionskurs eller återinkallas beviljas tjänstledighet för militärtjänst.

Artikel 18 första stycket i nämnda anställningsvillkor avser uppenbarligen endast den situationen att en tillfälligt anställd enligt nationell lagstiftning om militärtjänstgöring är skyldig att, i den medlemsstat den anställde är medborgare, fullgöra en militär instruktionskurs under en begränsad tid, till exempel som reservofficer. Dessa bestämmelser avser däremot inte situationen att en offentliganställd tjänsteman, under en utstationeringsperiod inom de europeiska institutionerna i enlighet med ett tillfälligt anställningskontrakt, ska återvända till sin myndighet för att uppfylla vissa skyldigheter som har samband med karriären, även om tjänstemannen tillhör en yrkeskår vars medlemmar omfattas av regler och militär disciplin.

En tillfälligt anställd kan dessutom endast anses som återinkallad i den mening som avses i artikel 18 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda för det fall en eller flera åldersgrupper återkallas på grund av exempelvis hot om väpnad konflikt.

(se punkterna 35, 38 och 40)