Language of document : ECLI:EU:F:2012:138

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

2. oktoober 2012

Kohtuasi F‑118/10

Aristidis Psarras

versus

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Avalik teenistus – Ametisse nimetamine – Teisele ametikohale määramine – Teenistuse huvid – Puhkus isiklikel põhjustel

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) ajutine teenistuja A. Psarras esitas käesoleva hagi, millega ta palub esiteks tühistada otsuse, millega hageja vabastati raamatupidaja ametikohalt ning sellele ametikohale nimetati teine isik.

Otsus: Tühistada ENISA juhatuse 7. veebruari 2010. aasta otsus, millega viivitamatult lõpetati hageja teenistussuhe raamatupidajana ja nimetati eelarveametnik X tähtajatult raamatupidaja ametikohale, ning 1. märtsi 2010. aasta otsus, mille tegevdirektor võttis vastu eelmisest otsusest tulenevalt ning millega hageja määrati uuele ametikohale. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta ENISA kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Ettepanek, mis ei kohusta lõppotsuse vastuvõtmiseks pädevat organit – Väljaarvamine – Ettevalmistav akt

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2)

2.      Kohtumenetlus – Tõendite esitamine – Tähtaeg – Tõendite hiline esitamine – Tingimused

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 42)

3.      Ametnikud – Ajutised teenistujad – Palgata puhkus – Lõppemine – Tööle ennistamine – Administratsiooni kohustus – Ulatus

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 17)

1.      Otsust ettevalmistavad aktid ei ole personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 tähenduses huve kahjustavad ning neid saab seetõttu vaidlustada üksnes kaudselt, tühistatavate aktide vaidlustamise käigus.

Nii on see liidu ameti tegevdirektori poolt juhatusele tehtud ettepanekuga anda alaliselt teatud ülesanded ühele ametnikule ja vabastada teine ametnik oma ülesannete täitmisest. Sellist ettepanekut ei saa pidada otsuseks, kuna see ei ole siduv juhatusele, kes on lõpliku otsuse tegemiseks pädev organ.

(vt punktid 34 ja 35)

Viited:

Euroopa Kohus: 14. veebruar 1989, kohtuasi 346/87: Bossi vs. komisjon (punkt 23).

Esimese Astme Kohus: 22. juuni 1990, liidetud kohtuasjad T‑32/89 ja T‑39/89: Marcopoulos vs. Euroopa Kohus (punkt 21); 22. jaanuar 1998, kohtuasi T‑98/96: Costacurta vs. komisjon (punkt 21).

2.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 42 kohaselt võivad pooled repliigis ja vasturepliigis esitada oma argumentide kinnitamiseks täiendavaid tõendeid, kuid nad peavad tõendite hilist esitamist põhjendama. Selline kohustus eeldab, et liidu kohtul on õigus nende tõendite hilise esitamise põhjenduse õigustatust kontrollida ning juhul, kui taotlus ei ole õiguslikult piisavalt põhjendatud, tõendid tagasi lükata.

(vt punkt 40)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 18. september 2008, kohtuasi T‑47/05: Angé Serrano jt vs. parlament (punktid 54 ja 56).

3.      Institutsioonil on õigus temale teenistusüksuste töö korraldamisel antud ulatuslikku kaalutlusõigust kasutades otsustada, et teenistuse huvid võivad õigustada pärast ajutise teenistuja palgata puhkuse lõppu tema teenistusse ennistamata jätmist sellele ametikohale, mida ta täitis enne oma lahkumist.

Kui institutsioonil on kohustus see ajutine teenistuja oma ametikohale ennistada, on ta siiski kohustatud seda tegema.

(vt punktid 45 ja 50)