Language of document :

Жалба, подадена на 15 ноември 2010 г. - Psarras/ENISA

(Дело F-118/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Aristidis Psarras (Хераклион, Гърция) (представители: E. Boigelot и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на решението за освобождаване на жалбоподателя от длъжността му на счетоводител в Агенцията и за назначаване на друго лице на същата длъжност. От друга страна, искане за изплащане на жалбоподателя на парично обезщетение за претърпените вреди в резултат на обжалваните актове и на тормоза, на който той претендира, че е бил жертва.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 7 февруари 2010 г. на управителния съвет на ENISA за незабавно освобождаване на жалбоподателя от длъжността му на счетоводител в Агенцията и за назначаване на друго лице на длъжността счетоводител за неопределен срок,

да се отмени като подготвителен акт приложение 1 към посоченото по-горе решение от 7 февруари 2010; това приложение 1 е предложението на изпълнителния директор на управителния съвет да възложи на друго лице да изпълнява постоянно функциите на счетоводител и да освободи жалбоподателя от изпълнение на функциите му на счетоводител,

доколкото е необходимо, да се отмени решението от 1 март 2010 г., прието от изпълнителния директор в съответствие с горното да преназначи жалбоподателя на нова длъжност съгласно член 7 от Правилника,

в резултат от отмяната на тези актове жалбоподателят да бъде възстановен на длъжността счетоводител на Агенцията,

да се осъди ENISA да заплати на жалбоподателя сумата от 10 000 EUR като обезщетение, от една страна, за претърпяната в резултат на обжалваните решения вреда и, от друга страна, за неимуществените вреди, претърпени поради психическия тормоз, на който той е бил жертва като си запазва правото в хода на производството да увеличи претенцията си,

да се осъди ENISA да заплати съдебните разноски.

____________