Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 15. novembrī - Psarras/ENISA

(lieta F-118/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Aristidis Psarras (Heraklion, Grieķija) (pārstāvji - E. Boigelot un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, lēmuma atcelt prasītāju no aģentūras grāmatveža amata un iecelt šajā pašā amatā citu personu atcelšana. Otrkārt, prasība samaksāt prasītājam summu kā atlīdzību par ciesto kaitējumu sakarā ar apstrīdētajiem aktiem un vardarbību, kuras upuris viņš esot bijis

Prasītāja prasījumi:

atcelt ENISA Administratīvās padomes 2010. gada 7. februāra lēmumu nekavējoties atcelt prasītāju no viņa kā aģentūras grāmatveža pienākumiem un uz nenoteiktu laiku iecelt grāmatveža amatā citu personu;

atcelt iepriekš minētā 2010. gada 7. februāra lēmuma 1. pielikumu kā sagatavojošu aktu; šis 1. pielikums ir Administratīvās padomes izpilddirektora priekšlikums pastāvīgi nodot grāmatveža uzdevumus citai personai un atcelt prasītāju no viņa kā grāmatveža pienākumu izpildes;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2010. gada 1. marta lēmumu, ko rezultātā pieņēma izpilddirektors, par prasītāja norīkošanu jaunā amatā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 7. pantu;

pēc minēto aktu atcelšanas atjaunot prasītāju aģentūras grāmatveža amatā;

piespriest ENISA samaksāt prasītājam summu EUR 10 000 apmērā kā atlīdzību, pirmkārt, par sakarā ar apstrīdētajiem lēmumiem ciestajiem zaudējumiem un, otrkārt, par morālo kaitējumu sakarā ar psiholoģisko vardarbību, kuras upuris viņš esot bijis, ar iespēju paaugstināt šo summu tiesvedības gaitā;

piespriest ENISA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________