Language of document :

Beroep ingesteld op 15 november 2010 - Psarras / ENISA

(Zaak F-118/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Aristidis Psarras (Heraklion, Griekenland) (vertegenwoordigers: E. Boigelot en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit om verzoeker te ontheffen van zijn functie als boekhouder van het Agentschap en een andere persoon in dat ambt aan te stellen. Anderzijds, verzoek om verzoeker een vergoeding te betalen voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van de bestreden besluiten en het psychisch geweld dat hij zou hebben ondervonden.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 7 februari 2010 van de raad van bestuur van Enisa om verzoeker met onmiddellijke ingang te ontheffen van zijn functie van boekhouder van het Agentschap en voor onbepaalde tijd een andere persoon in het ambt van boekhouder aan te stellen;

nietigverklaring, als voorbereidende handeling, van bijlage 1 bij voormeld besluit van 7 februari 2010; deze bijlage is het voorstel van de uitvoerend directeur van de raad van bestuur om de werkzaamheden van boekhouder permanent aan een andere persoon toe te vertrouwen en verzoeker van zijn functie als boekhouder te ontheffen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het daarop vastgestelde besluit van de uitvoerend directeur van 1 maart 2010 om verzoeker overeenkomstig artikel 7 van het Statuut in een nieuw ambt aan te stellen;

als gevolg van die nietigverklaringen, herplaatsing van verzoeker in het ambt van boekhouder van het Agentschap;

veroordeling van ENISA tot betaling van een bedrag van 10 000 EUR aan verzoeker ter vergoeding van de schade die hij als gevolg van de bestreden besluiten heeft geleden en van de immateriële schade die hij als gevolg van het psychisch geweld heeft geleden, onder voorbehoud van een verhoging in de loop van het geding;

verwijzing van ENISA in de kosten.

____________