Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

10. června 2011

Věc F‑56/10

André Hecq

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Náhrada výdajů na lékařské ošetření ve výši 100 % – Implicitní zamítavé rozhodnutí – Předčasná stížnost – Nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se A. Hecq domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2009, kterým se zamítá jeho žádost ze dne 25. září 2009 o náhradu výdajů na léky ve výši 100 %.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. André Hecq ponese všechny náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Vyúčtování vyhotovené společným systémem nemocenského pojištění na základě článku 72 služebního řádu – Vyloučení

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Stížnost podaná před zamítnutím žádosti – Nepřípustnost

(Služební řád úředníků, čl. 90 odst. 1)

1.      Žaloba, jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí, jímž se odmítá přiznat úředníkovi náhradu nákladů v plné výši podle čl. 73 odst. 3 služebního řádu, a která výslovně směřuje proti vyúčtování vyhotovenému společným systémem nemocenského pojištění na základě článku 72 služebního řádu, musí být odmítnuta jako nepřípustná z důvodu, že uvedené vyúčtování neobsahuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení přijatý na základě čl. 73 odst. 3 služebního řádu.

(viz bod 34)

2.      Stížnost předcházející implicitnímu zamítnutí žádosti, které tvoří akt zasahující do právního postavení, nemůže směřovat proti tomuto aktu. Žaloba musí být tedy prohlášena za zjevně nepřípustnou z důvodu předčasnosti stížnosti.

(viz body 37 a 38)

Odkazy:

Tribunál: 1. prosince 1994, Ditterich v. Komise, T-79/92, body 45 až 47; 15. listopadu 2006, Jiménez Martínez v. Komise, T-115/05, bod 33