Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

10. juuni 2011

Kohtuasi F‑56/10

André Hecq

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Ravikulude 100% ulatuses hüvitamine – Vaikimisi tehtud tagasilükkamise otsus – Enneaegne kaebus – Vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles A. Hecq palub tühistada 20. oktoobri 2009. aasta otsus, millega komisjon jättis tema 25. septembri 2009. aasta taotluse ravikulude 100% ulatuses hüvitamiseks rahuldamata.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja A. Hecq’ilt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Ühises ravikindlustussüsteemis personalieeskirjade artikli 72 alusel koostatud aruanne – Välistamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Enne taotluse tagasilükkamist esitatud kaebus – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 1)

1.      Hagi, mille ese on nõue tühistada otsus, millega keelduti kulude täies ulatuses hüvitamisest personalieeskirjade artikli 73 lõike 3 alusel, ning mis on selgelt esitatud ühises ravikindlustusskeemis personalieeskirjade artikli 72 alusel esitatud aruande vaidlustamiseks, tuleb vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata jätta, kuna see aruanne ei sisalda personalieeskirjade artikli 73 lõike 3 alusel võetud isikut kahjustavat meedet.

(vt punkt 34)

2.      Kaebust, mis on esitatud enne, kui taotlus vaikimisi tehtud otsusega rahuldamata jäeti – mis on isikut kahjustav meede –, ei saa pidada nimetatud otsuse peale esitatud kaebuseks. Seega tuleb kaebuse enneaegsuse tõttu tunnistada hagi ilmselgelt vastuvõetamatuks.

(vt punktid 37 ja 38)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 1. detsember 1994, kohtuasi T‑79/92: Ditterich vs. komisjon (punktid 45–47); 15. november 2006, kohtuasi T‑115/05: Jiménez Martínez vs. komisjon (punkt 33).