Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
(Derde kamer)

10 juni 2011

Zaak F‑56/10

André Hecq

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Ambtenaren – Sociale zekerheid – 100 % vergoeding van ziektekosten – Stilzwijgend afwijzend besluit – Te vroeg ingediende klacht – Niet-ontvankelijkheid”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee Hecq vraagt om nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 20 oktober 2009 houdende afwijzing van zijn verzoek van 25 september 2009 om 100 % vergoeding van medicijnen.

Beslissing:      Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Hecq zal alle kosten dragen.

Samenvatting

1.      Ambtenaren – Beroep – Bezwarend besluit – Afrekening opgesteld door gemeenschappelijk stelsel van verzekering op basis van artikel 72 van Statuut – Daarvan uitgesloten

(Ambtenarenstatuut, art. 90 en 91)

2.      Ambtenaren – Beroep – Voorafgaande administratieve klacht – Klacht ingediend vóór afwijzing van verzoek – Niet-ontvankelijkheid

(Ambtenarenstatuut, art. 90, lid 1)

1.      Een beroep dat strekt tot nietigverklaring van de weigering om een ambtenaar een aanvullende vergoeding krachtens artikel 73, lid 3, van het Statuut te geven en dat uitdrukkelijk is gericht tegen een afrekening die het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering op basis van artikel 72 van het Statuut heeft opgesteld, moet niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat er in die afrekening geen sprake is van een bezwarend besluit dat is genomen op basis van artikel 73, lid 3, van het Statuut.

(cf. punt 34)

2.      Een klacht die voorafgaat aan een stilzwijgend besluit tot afwijzing van het verzoek, dat het bezwarend besluit vormt, kan geen betrekking hebben op dat besluit. Het beroep moet dus kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard omdat de klacht prematuur is.

(cf. punten 37 en 38)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: 1 december 1994, Ditterich/Commissie, T‑79/92, punten 45‑47; 15 november 2006, Jiménez Martínez/Commissie, T‑115/05, punt 33