Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 15 października 2014 r.

Sprawa F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Zatrudnienie – Wewnętrzne ogłoszenie o naborze w instytucji – Warunki kwalifikacji ujęte w ogłoszeniu o naborze – Uznanie organu powołującego

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której Ch. Moschonaki żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 30 września 2009 r. odrzucającej jej kandydaturę na stanowisko „asystent – bibliotekarz/dokumentalista” oraz odszkodowania za poniesioną szkodę.

Orzeczenie:      Stwierdza sie nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 30 września 2009 r.  odrzucającej kandydaturę Ch. Moschonaki na stanowisko „asystent – bibliotekarz/dokumentalista”. Zasądza sie od Komisji Europejskiej na rzecz Ch. Moschonaki kwotę 5000 EUR. Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Ch. Moschonaki w sprawach F‑55/10, T‑476/11 P i F‑55/10 RENV.

Streszczenie

Urzędnicy – Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Przedmiot – Spoczywający na administracji obowiązek wskazania warunków, których spełnienie wymagane jest w celu objęcia danego stanowiska – Zakres – Odrzucenie kandydatury z powodu niespełniania warunku nieujętego w ogłoszeniu o naborze – Naruszenie

(regulamin pracowniczy, art. 4, 29)

Zważywszy, że zasada pewności prawa wymaga, by organ administracji umożliwił zainteresowanym szczegółowe zapoznanie się z zakresem ciążących na nich obowiązków lub przysługujących im praw, zasada ta nakazuje, by norma określająca prawa i obowiązki członków personelu tego organu administracji została w stosowny sposób opublikowana zgodnie ze szczegółowymi zasadami i w formie, których określenie jest obowiązkiem administracji.

W szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących naboru urzędników organ powołujący ma obowiązek wskazać w ogłoszeniu o naborze w możliwie najdokładniejszy sposób warunki wymagane do objęcia danego stanowiska, aby umożliwić zainteresowanym osobom dokonanie oceny, czy powinny zgłosić na nie swoją kandydaturę. Wprawdzie od rzeczonego organu nie można wymagać, by przytaczał warunki wyraźnie określone w regulaminie pracowniczym, gdyż domniemywa się, że są one kandydatom znane, lecz ogłoszenie o naborze byłoby bezprzedmiotowe, jako że jego zadaniem jest poinformowanie kandydatów o warunkach wymaganych do objęcia danego stanowiska, gdyby administracja mogła wykluczyć kandydata z powodu, który nie został wyraźnie ujęty w omawianym ogłoszeniu lub w regulaminie pracowniczym lub który nie został opublikowany.

Dlatego też warunek, który w ramach wewnętrznego ogłoszenia o naborze w instytucji nakierowany jest na wykluczenie z udziału w procedurze naboru niektórych urzędników, którzy w pełni by się kwalifikowali na dane stanowisko, powinien, z uwagi na zamierzony skutek prawny, polegający na ograniczeniu udziału niektórych uprawnionych osób w postępowaniu w sprawie naboru, zawierać jasne i precyzyjne określenie i uzasadnienie takiego wykluczenia. Nie można zatem podnieść wobec zainteresowanego wymogu, który nie został w żaden sposób rozpropagowany i nie wynika jasno z ogłoszenia o naborze, w celu odrzucenia jego kandydatury.

(zob. pkt 41, 42, 45, 47)

Odesłanie

Trybunał, wyroki: Grassi/Rada, 188/73, EU:C:1974:112, pkt 40; ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, pkt 25; Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, pkt 28; Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, pkt 44

Sąd Pierwszej Instancji, wyrok Vecchi/Komisja, T‑356/94, EU:T:1996:136, pkt 50

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyroki: Wenig/Komisja, F‑80/08, EU:F:2009:160, pkt 90; Šimonis/Komisja, F‑113/07, EU:F:2011:44, pkt 73, 74