Language of document :

2021 m. balandžio 13 d. Évariste Boshab pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. vasario 3 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-111/19 Évariste Boshab / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-242/21 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Évariste Boshab, atstovaujamas advokatų T Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

Panaikinti 2021 m. vasario 3 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Évariste Boshab / Europos Sąjungos Taryba (T-111/19) (įteiktas 2021 m. vasario 3 d.);

išnagrinėti skundą iš esmės ir panaikinti 2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/1940, kiek pagal jį ieškovas paliktas Sprendimo 2010/788/BUSP priede pateiktame sąraše (eilės Nr. 8), ir 2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/1931, kiek pagal jį ieškovas paliktas Reglamento (EB) Nr. 1183/20051 Ia priede pateiktame sąraše (eilės Nr. 8);

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti 2021 m. vasario 3 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Évariste Boshab / Europos Sąjungos Taryba (byla T-111/19), šį prašymą grindžia dviem pagrindais, susijusiais su teisės į gynybą pažeidimu ir akivaizdžia vertinimo klaida.

Apeliacinio skundo pirmajame pagrinde ieškovas teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė teisę į gynybą, ypač ieškovo teisę būti išklausytam, nes:

pripažino, jog vėlyvas Europos Sąjungos Tarybos pranešimas, nesuteikiant ieškovui galimybės pateikti pastabų prieš priimant sprendimą pratęsti nagrinėjamas ribojamąsias priemones, nėra teisės būti išklausytam pažeidimas, nes tas sprendimas nebuvo naujas įvykis; ir

nepadarė išvadų, kurios turėjo būti padarytos dėl tos aplinkybės, jog Taryba nagrinėjamu atveju neatliko jokio patikrinimo.

Apeliacinio skundo antrajame pagrinde ieškovas tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, nes:

neatsižvelgė į tai, kad ribojamosios priemonės yra apsaugomojo pobūdžio ir iš esmės yra laikinos, o jų galiojimas visada priklauso nuo to, ar ir toliau išlieka faktinės ir teisinės aplinkybės, lėmusios jų priėmimą ir būtinybę jas toliau taikyti siekiant joms priskiriamo tikslo;

nekonstatavo, kad Tarybos nurodyti elementai niekaip negalėjo įrodyti elgesio, dėl kurio įrašoma į ginčijamus sąrašus, t. y. veiksmų, sudarančių didelius žmogaus teisių pažeidimus; ir

nekritikavo tos aplinkybės, kad Taryba nepatikrino ieškovo pateiktos informacijos vykstant peržiūros procedūrai ir tuo pagrindu pats neatliko jokių patikrinimų.

____________

1 2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1183/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 193, 2005, p. 1).