Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Salzburg (Itävalta) on esittänyt 18.11.2020 – CS v. Eurowings GmbH

(asia C-613/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Salzburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: CS

Vastaaja: Eurowings GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko lentoliikenteen harjoittajan työntekijöiden lakkoa, johon ammattiliitto on kehottanut ryhtymään palkkoja ja/tai sosiaalietuuksia koskevien vaatimusten hyväksymiseksi, olla asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde?

Päteekö tämä ainakin

a) silloin, kun tytäryhtiön työntekijät noudattavat solidaarisesti emoyhtiötä (Lufthansa AG:n) vastaan annettua lakkokehotusta tukeakseen ammattijärjestön ajamia emoyhtiön matkustamohenkilöstön vaatimuksia, ja

b) erityisesti silloin, kun tytäryhtiön lakosta tulee ”itsenäinen” sen jälkeen, kun asiasta on päästy sopimukseen emoyhtiössä, koska ammattijärjestö ilman havaittavia syitä jatkaa lakkoa ja jopa laajentaa sitä ja tytäryhtiön matkustamohenkilöstö noudattaa tätä kehotusta?

Näyttääkö lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja poikkeuksellisen olosuhteen riittävällä tavalla toteen väittämällä, että ammattijärjestö on pitänyt lakkokehotuksen voimassa ilman syytä, vaikka emoyhtiö oli hyväksynyt vaatimukset, ja lopulta jopa jatkanut sen kestoa, ja kenellä on todistustaakka, jos asiaan liittyvät olosuhteet ovat jääneet tältä osin epäselviksi?

Voiko lakko, johon on 18.10.2019 ilmoitettu ryhdyttävän vastaajan tytäryhtiössä 20.10.2019 kello 5.00–11.00 ja jota lopulta on jatkettu 20.10.2019 kello 5.30 spontaanisti kello 24.00 asti, olla sellainen olosuhde, jota ei tosiasiallisesti voida enää hallita?

Ovatko toimenpiteet, joissa laaditaan vaihtoehtoinen lentoaikataulu ja matkustamohenkilöstön puuttumisen vuoksi pois jääneitä lentoja korvataan alihankintalennoilla kiinnittämällä erityistä huomiota kohteisiin, joihin ei pääse lainkaan tai ainakaan helposti maitse, ja tekemällä ero Saksan sisäisten ja Euroopan sisäisten lentojen välillä, tilanteeseen soveltuvia toimenpiteitä, kun lisäksi otetaan huomioon, että kyseisenä päivänä kaikkiaan 712 suoritettavasta lennosta jouduttiin peruuttamaan ainoastaan 158 lentoa?

Mitä vaatimuksia on asetettava lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan väittämistaakalle arvioitaessa sitä, että kaikki teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoiset kohtuulliset toimenpiteet on toteutettu?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1).