Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie (Puola) on esittänyt 18.11.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana ovat YP ym.

(asia C-615/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Warszawie

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

YP ym.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin oikeutta – erityisesti perusoikeuskirjan 47 artiklaa ja siinä mainittua oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa sekä oikeutta kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen laillisesti perustettu – tulkittava siten, että ne ovat esteenä toisessa ja kolmannessa kysymyksessä seikkaperäisesti esitetyille kansallisen oikeuden säännöksille, eli yleisten tuomioistuinten organisaatiosta 27.7.2001 annetun lain (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jäljempänä yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annettu laki) 80 ja 129 §:n sekä viimeksi mainitun lain 110 §:n 2 a momentin ja ylimmästä tuomioistuimesta 8.12.2017 annetun lain (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, jäljempänä ylimmästä tuomioistuimesta annettu laki) 27 §:n 1 momentin 1 a kohdan säännöksille, joiden nojalla Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaosto, Puola, jäljempänä kurinpitojaosto) voi pidättää tuomarin koskemattomuuden ja pidättää hänet virantoimituksesta, minkä seurauksena tuomari ei voi ratkaista hänen käsiteltäväkseen jaettuja asioita, kun otetaan huomioon, että

kurinpitojaosto ei ole perusoikeuskirjan 47 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja Puolan perustuslain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettu tuomioistuin (tuomio 19.11.2019, A. K. ym. v. Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 ja C-625/18, EU:C:2019:982)

kurinpitojaoston jäsenillä on erityisen vahvat siteet lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovaltaan (määräys 8.4.2020, komissio v. Puola, C-791/19 R, EU:C:2020:277)

Puolan tasavalta velvoitettiin keskeyttämään eräiden ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain kurinpitojaostoa koskevien säännösten soveltaminen ja pidättäytymään siirtämästä kurinpitojaoston käsiteltävänä olevia asioita ratkaisukokoonpanolle, joka ei täytä riippumattomuuden vaatimuksia (määräys 8.4.2020, komissio v. Puola, C-791/19 R, EU:C:2020:277)?

Onko unionin oikeutta – erityisesti SEU 2 artiklaa ja siinä mainittua oikeusvaltion arvoa sekä SEU 19 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan perustuvia tehokkaan oikeussuojan vaatimuksia – tulkittava siten, että ”lainkäyttötehtäviä hoitavia henkilöitä koskeva kurinpitojärjestelmä” kattaa myös säännökset, jotka koskevat kansallisen tuomioistuimen tuomarin asettamista rikosoikeudelliseen vastuuseen tai vapaudenriistoa (pidättämistä), kuten Puolan perustuslain 181 §:n, luettuna yhdessä yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annetun lain 80 ja 129 §:n kanssa, joiden nojalla

kansallisen tuomioistuimen tuomarin asettaminen rikosoikeudelliseen vastuuseen tai vapaudenriisto (pidättäminen), yleensä syyttäjän vaatimuksesta, edellyttää toimivaltaisen kurinpitotuomioistuimen lupaa

kurinpitotuomioistuin – sallimalla kansallisen tuomioistuimen tuomarin asettamisen rikosoikeudelliseen vastuuseen tai vapaudenriiston (pidättämisen) – voi, tai joissakin tapauksissa on velvollinen, pidättämään kyseisen tuomarin virantoimituksesta

pidättäessään kansallisen tuomioistuimen tuomarin virantoimituksesta kurinpitotuomioistuin on myös velvollinen alentamaan kyseisen tuomarin palkkaa mainituissa säännöksissä vahvistetuissa rajoissa virantoimituksesta pidättämisen ajaksi?

Onko unionin oikeutta – erityisesti toisessa kysymyksessä mainittuja säännöksiä – tulkittava siten, että ne ovat esteenä yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annetun lain 110 §:n 2 a momentin ja ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain 27 §:n 1 momentin 1 a kohdan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka nojalla kansallisen tuomioistuimen tuomarin asettamista rikosoikeudelliseen vastuuseen tai vapaudenriistoa (pidättämistä) koskevat lupa-asiat kuuluvat sekä ensimmäisessä että toisessa oikeusasteessa yksinomaan kurinpitojaoston kaltaisen elimen toimivaltaan, kun otetaan erityisesti huomioon (erikseen tai yhdessä), että

kurinpitojaosto perustettiin samaan aikaan, kun muutettiin Krajowa Rada Sądownictwan (kansallinen tuomarineuvosto, Puola, jäljempänä KRS) kaltaisen elimen, joka osallistuu tuomarien nimittämismenettelyyn ja jonka ehdotuksesta kaikki kurinpitojaoston jäsenet on nimitetty, jäsenten nimittämistä koskevia sääntöjä

kansallinen lainsäätäjä on sulkenut pois mahdollisuuden siirtää ylimmän oikeusasteen kansallisen tuomioistuimen, kuten Sąd Najwyższyn (ylin tuomioistuin, Puola), jaostona toimivaan kurinpitojaostoon mainitun tuomioistuimen muita tuomareita, joten kurinpitojaostoon voidaan ottaa vain uusia jäseniä, jotka on nimitetty muutetussa kokoonpanossa toimivan KRS:n ehdotuksesta

kurinpitojaostolle on ominaista erityisen laaja autonomia Sąd Najwyższyn organisaatiossa

Sąd Najwyższy on 19.11.2019 annetun tuomion A. K. ym. (Ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaoston riippumattomuus) (C‑585/18, C‑624/18 ja C‑625/18, EU:C:2019:982) täytäntöönpanoa koskevissa ratkaisuissaan vahvistanut, että muutetussa kokoonpanossa toimiva KRS ei ole lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovallasta riippumaton elin eikä sitä voida pitää perusoikeuskirjan 47 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja Puolan perustuslain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tuomioistuimena

vaatimuksen kansallisen tuomioistuimen tuomarin asettamisesta rikosoikeudelliseen vastuuseen tai vapaudenriistosta (pidättämisestä) esittää yleensä syyttäjä, jonka esimiehenä on täytäntöönpanovaltaa käyttävä elin, kuten oikeusministeri, joka voi antaa syyttäjille prosessitoiminnan sisältöä koskevia sitovia ohjeita, ja samalla kurinpitojaoston ja muutetussa kokoonpanossa toimivan KRS:n jäsenillä on, kuten Sąd Najwyższy on todennut 2 d kohdassa mainituissa ratkaisuissa, erityisen vahvat siteet lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovaltaan, minkä vuoksi kurinpitojaostoa ei voida pitää ulkopuolisena menettelyn asianosaiseen nähden

Puolan tasavalta velvoitettiin keskeyttämään eräiden ylimmästä tuomioistuimesta annetun lain kurinpitojaostoa koskevien säännösten soveltaminen ja pidättäytymään siirtämästä kurinpitojaoston käsiteltävänä olevia asioita ratkaisukokoonpanolle, joka ei täytä riippumattomuuden vaatimuksia, 8.4.2020 annetun määräyksen komissio v. Puola (C-791/19 R, EU:C:2020:277) nojalla?

Siinä tapauksessa, että myönnetään lupa kansallisen tuomioistuimen tuomarin asettamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen, hänen pidättämiseksi virantoimituksesta ja hänen palkkaansa alentamiseksi tämän pidättämisen ajaksi, onko unionin oikeutta – erityisesti toisessa kysymyksessä mainittuja säännöksiä ja ensisijaisuuden, SEU 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vilpittömän yhteistyön sekä oikeusvarmuuden periaatteita – tulkittava siten, että ne estävät sen, että tällainen lupa katsotaan oikeudellisesti sitovaksi, erityisesti tuomarin virantoimituksesta pidättämisen osalta, silloin, kun sen on myöntänyt kurinpitojaoston kaltainen elin, minkä seurauksena:

kaikkien valtion viranomaisten (mukaan lukien ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin, jossa tämän luvan piiriin kuuluva tuomari on jäsenenä, sekä kansallisen tuomioistuimen kokoonpanon nimeämiseen ja muuttamiseen toimivaltaiset elimet) on jätettävä tämä lupa huomioimatta ja mahdollistettava kansallisen tuomioistuimen tuomarin, jota lupa koskee, osallistuminen kyseisen tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon

tuomioistuin, jossa tämän luvan piiriin kuuluva tuomari on jäsenenä, on etukäteen laillisesti perustettu, riippumaton ja puolueeton, joten se voi tuomioistuimena ratkaista unionin oikeuden soveltamiseen tai tulkintaan liittyviä kysymyksiä?

____________